Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)

Špecialista riadenia rizík zodpovedá za identifikáciu, analýzu a kontrolu rizík spojených s prevádzkou spoločnosti. Navrhuje optimálny spôsob zníženia rizík. Predkladá zlepšenia, nové metódy a prístupy pre optimalizáciu procesov a krízových operácií.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Analytik riadenia rizík
Specialist - Risk Manager
Špecialista - risk manažér
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08 2422002 - Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
 • stupeň EKR 7 krízový manažment
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 manažment kvality
 • stupeň EKR 6 environmentálny manažment

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 návrh opatrení na zvládnutie rizík a využitie príležitostí projektu
 • stupeň EKR 7 návrh opatrení na skvalitnenie systému vnútropodnikového riadenia
 • stupeň EKR 7 posúdenie vhodnosti a účinnosti navrhnutých opatrení na minimalizáciu rizík
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 prognóza možných vplyvov vonkajšieho prostredia na interný/externý projekt
 • stupeň EKR 6 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 6 preskúmanie a odstránenie nezhôd v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 6 riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
 • stupeň EKR 6 analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
 • stupeň EKR 6 kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
 • stupeň EKR 6 návrh a kontrola priorít, poslania a cieľov projektov v portfóliu (alebo programe) organizácie
 • stupeň EKR 5 posudzovanie a ovplyvňovanie interpersonálnych vzťahov a interná komunikácia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie