Hlavný projektový manažér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hlavný projektový manažér

Hlavný projektový manažér riadi prípravu a realizáciu projektov prostredníctvom jemu podriadených projektových manažérov. Zodpovedá za dodržanie vecného a časového harmonogramu projektu, legislatívnych predpisov v rámci jeho prípravy a realizácie, ako aj za dodržanie jeho rozpočtových nákladov. Sumarizuje a predkladá záverečnú správu, resp. vyhodnotenie realizovaného projektu.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Senior projektový manažér
Vedúci útvaru projektového riadenia
Vedúci útvaru riadenia projektov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 1213 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania
SK ISCO-08 1213004 - Hlavný projektový manažér
Príslušnosť k povolaniu Projektový manažér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 manažment malého a stredného podniku
 • stupeň EKR 6 finančný manažment
 • stupeň EKR 6 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 5 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 5 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 5 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 5 manažment veľkého podniku/spoločnosti
  Špecifikácia:
  všeobecné vedomosti o manažovaní veľkých ekonomických subjektov (1000 a viac zamestnancov)
 • stupeň EKR 5 personálny manažment
 • stupeň EKR 5 logistika
 • stupeň EKR 4 logistika vo výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu (nutná)
 • stupeň EKR 7 riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu (nutná)
 • stupeň EKR 7 tvorba rozpočtových častí projektov s väzbou na finančné, technické a ekologické limity
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 6 koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti
 • stupeň EKR 6 riadenie záznamov v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 6 vedenie finančnej agendy projektov esf
 • stupeň EKR 6 príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
 • stupeň EKR 6 plánovanie cieľov, finančných prostriedkov a časového priestoru pre projekty esf vr. harmonogramov výberových konaní
 • stupeň EKR 5 koordinácia všetkých projektov v portfóliu (alebo programe) projektov organizácie
 • stupeň EKR 5 manažment zdrojov
 • stupeň EKR 5 riadenie nezhody v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 5 manažment kvality

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie