Hlavný projektový manažér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hlavný projektový manažér riadi prípravu a realizáciu projektov prostredníctvom jemu podriadených projektových manažérov. Zodpovedá za dodržanie vecného a časového harmonogramu projektu, legislatívnych predpisov v rámci jeho prípravy a realizácie, ako aj za dodržanie jeho rozpočtových nákladov. Sumarizuje a predkladá záverečnú správu, resp. vyhodnotenie realizovaného projektu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Senior projektový manažér
Vedúci útvaru projektového riadenia
Vedúci útvaru riadenia projektov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
1213 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania
SK ISCO-08
1213004 - Hlavný projektový manažér
Príslušnosť k povolaniu
Projektový manažér

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy vedenia porád
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
7
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
7
projektový manažment
7
manažment
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
manažment malého a stredného podniku
6
finančný manažment
6
finančné plánovanie
6
manažment priemyselných procesov
5
environmentálny manažment
5
integrované systémy riadenia
5
manažment veľkého podniku/spoločnosti
Špecifikácia:
všeobecné vedomosti o manažovaní veľkých ekonomických subjektov (1000 a viac zamestnancov)
5
personálny manažment
5
logistika
5
logistika vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
7
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
7
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu (nutná)
7
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu (nutná)
7
tvorba rozpočtových častí projektov s väzbou na finančné, technické a ekologické limity
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
6
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti
6
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
6
vedenie finančnej agendy projektov esf
6
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
6
plánovanie cieľov, finančných prostriedkov a časového priestoru pre projekty esf vr. harmonogramov výberových konaní
6
koordinácia všetkých projektov v portfóliu (alebo programe) projektov organizácie
5
manažment zdrojov
5
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
5
manažment kvality
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.