Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií

Manažér v oblasti investícií spolupracuje na stratégii rozvoja organizácie, tvorbe plánov investícií a investičných zámerov organizácie. Metodicky riadi a kontroluje proces výberu, schvaľovania a realizácie investícií organizácie. Vedie, motivuje, hodnotí a kontroluje tím špecialistov oddelenia investícií.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Investičný manažér
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1213 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania
SK ISCO-08 1213003 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti firemnej politiky a stratégie

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
  Špecifikácia:
  Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
 • stupeň EKR 7 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 logistika
  Špecifikácia:
  Vo výrobe.
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 5 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie tímu špecialistov pre investície
  Špecifikácia:
  Riadenie projektového tímu pri príprave a realizácii investícií a investičných celkov v záujme plnenia strategického plánu organizácie.
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 koordinácia investičných celkov v portfóliu organizácie
 • stupeň EKR 7 príprava investičného plánu organizácie
  Špecifikácia:
  Spracovávanie podkladov na návrh ročných a strednodobých investičných plánov organizácie.
 • stupeň EKR 7 riadenie prípravy realizácie investičných celkov
  Špecifikácia:
  V zmysle schválených kontraktov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 7 kontrola procesu výberu, schvaľovanie a realizácie investičných celkov
  Špecifikácia:
  Identifikácia, analýzy, plány, vyhodnocovanie, schvaľovanie a povoľovanie realizácie investičných celkov. Kontrola záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku.
 • stupeň EKR 7 kontrola vyhodnocovania efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu
  Špecifikácia:
  Z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri riešení financovania investícií
  Špecifikácia:
  Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania investičného celku.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
  Špecifikácia:
  Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
 • stupeň EKR 7 riešenie vzniknutých nezrovnalostí, konfliktov súvisiacich s realizáciou investičných celkov
 • stupeň EKR 7 tvorba metodických postupov v oblasti investícií
  Špecifikácia:
  Tvorba smerníc, noriem, predpisov súvisiacich s realizáciou investičných celkov. Vypracovávanie zásad a metodických predpisov v procese investičnej výstavby. Nastavovanie cyklu obnovovania investícií, prípadne vyradenia a predaja nepotrebných investičných celkov a pod.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie návrhov koncepcií a plánov investičných celkov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie kontroly kvality pri realizácii investičných celkov
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
  Špecifikácia:
  Súvisiacich s realizáciou investičného celku.
 • stupeň EKR 7 štatistické vyhodnocovanie úspešnosti investičných celkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie