Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)

Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia) metodicky pripravuje zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo technologické zmeny, prípadne zmeny v správaní sa pracovníkov) alebo vonkajšími okolnosťami (zmena ekonomického prostredia, havárie, živelné pohromy a pod.). Napomáha tiež pracovníkom akceptovať zmeny v pracovnom procese.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Change Management Analyst
Change Management Consultant
Change Management Coordinator
Change Management Specialist
Odborník na krízové riadenie
Odborník na riadenie zmien
Pracovník krízového riadenia
Pracovník riadenia zmien
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08 2422003 - Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 modely riadenia zmien
 • stupeň EKR 7 krízový manažment
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 6 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 6 manažment
 • stupeň EKR 6 manažment malého a stredného podniku
 • stupeň EKR 6 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 6 činnosť a fungovanie organizácie
 • stupeň EKR 6 systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • stupeň EKR 4 logistika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 príprava a koordinácia zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
 • stupeň EKR 7 metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
 • stupeň EKR 7 plánovanie a operatívne riadenie
 • stupeň EKR 7 koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
 • stupeň EKR 7 princípy riadenia procesov v manažmente
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 manažment kvality
 • stupeň EKR 6 manažment zdrojov
 • stupeň EKR 6 riadenie záznamov v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 6 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 6 aplikácia princípov modelov riadenia zmien
 • stupeň EKR 6 manažment procesu návrhu a vývoja
 • stupeň EKR 6 riadenie nezhody v oblasti manažmentu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát PROSCI - certifikát riadenia zmien od spoločnosti Prosci
 • Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie