Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia) metodicky pripravuje zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo technologické zmeny, prípadne zmeny v správaní sa pracovníkov) alebo vonkajšími okolnosťami (zmena ekonomického prostredia, havárie, živelné pohromy a pod.). Napomáha tiež pracovníkom akceptovať zmeny v pracovnom procese.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Change Management Analyst
Change Management Consultant
Change Management Coordinator
Change Management Specialist
Odborník na krízové riadenie
Odborník na riadenie zmien
Pracovník krízového riadenia
Pracovník riadenia zmien
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08
2422003 - Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
motivovanie ľudí
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
modely riadenia zmien
7
krízový manažment
7
finančný manažment
7
manažment rizík
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy a metódy vedenia porád
6
environmentálny manažment
6
integrované systémy riadenia
6
manažment
6
manažment malého a stredného podniku
6
manažment priemyselných procesov
6
činnosť a fungovanie organizácie
6
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
6
logistika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a koordinácia zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
7
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
7
plánovanie a operatívne riadenie
7
koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
7
princípy riadenia procesov v manažmente
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
manažment kvality
6
manažment zdrojov
6
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
6
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
6
aplikácia princípov modelov riadenia zmien
6
manažment procesu návrhu a vývoja
6
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát PROSCI - certifikát riadenia zmien od spoločnosti Prosci
  • Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.