Špecialista v oblasti investícií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v oblasti investícií

Špecialista v oblasti investícií zabezpečuje prípravu a realizáciu investícií organizácie v zmysle schválených kontraktov a interných predpisov. Analyzuje investičné príležitosti, vypracováva investičné projekty, zabezpečuje ich schvaľovanie a koordinuje ich realizáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08 2422001 - Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
  Špecifikácia:
  Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
 • stupeň EKR 7 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 logistika
  Špecifikácia:
  Logistika vo výrobe, stavebníctve a pod.
 • stupeň EKR 6 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 5 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 5 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 7 odpisy
  Špecifikácia:
  Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analýza situácie organizácie súvisiacej s plánovanou investíciou
  Špecifikácia:
  Určenie rozsahu investícií, investičného horizontu, vzťahu k riziku a požadovaného výnosu a pod.
 • stupeň EKR 7 analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
  Špecifikácia:
  Identifikácia podnikateľských príležitostí, spracovanie predbežnej technicko-ekonomickej štúdie a pod. Vyhodnocovanie investičnej príležitosti efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu (z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.).
 • stupeň EKR 7 identifikácia potrieb organizácie
  Špecifikácia:
  Identifikácia investičných potrieb, technických riešení a pod.
 • stupeň EKR 7 vypracovanie investičného projektu, vrátane kontrahovania
  Špecifikácia:
  Výber investičných nástrojov a voľba investičnej stratégie.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri riešení financovania investičného celku
  Špecifikácia:
  Príprava podkladov pre tvorbu finančného plánu.
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie povoľovacieho procesu v oblasti investícií
  Špecifikácia:
  Príprava štúdie dopadu, žiadosti o povolenie na realizáciu investičného celku a pod. Koordinácia činností pri správnom územnom a stavebnom konaní.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie projektovej dokumentácie v oblasti investícií
  Špecifikácia:
  Príprava dokumentácie súvisiacej so získaním externého dodávateľa pri realizácii investícií – podklady na výberové konania, dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 7 koordinácia činností súvisiacich s realizáciou investičných celkov
  Špecifikácia:
  Koordinácia a kontrola zrealizovaných činností interných a externých subdodávateľov. Vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu.
 • stupeň EKR 7 kontrola a vyhodnocovanie realizácie investičného celku a návrh nápravných opatrení
  Špecifikácia:
  Sledovanie investície a hodnotenie dosahovaných výsledkov. Posudzovanie a vyhodnocovanie stanoveného rozpočtu, času, funkčnosti s reálnym stavom investičného celku.
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s realizáciou investičného celku
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie uvedenia investičného celku do prevádzky
  Špecifikácia:
  Kolaudačný, schvaľovací proces.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku
  Špecifikácia:
  Technický stav investície, finančné plnenie, hodnotenie dodávateľa a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality pri realizácii vybraných investičných celkov
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov pre evidenciu súvisiacu so správou majetku organizácie
  Špecifikácia:
  Zaradenie/vyradenie majetku organizácie.
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa investičných celkov
  Špecifikácia:
  Spracovávanie mesačných prehľadov o vecnom a finančnom plnení jednotlivých investičných projektoch.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
  Špecifikácia:
  Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie