Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu na základe vízií, poslaní a cieľov organizácie stanovených v súčinnosti s vlastníkmi a manažmentom vypracováva podnikateľskú stratégiu, ktorá je následne aplikovaná do praxe. Hodnotí a kontroluje plnenie vypracovanej stratégie v praxi, prípadne vypracováva nápravné opatrenia pri zistených nedostatkoch.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Riaditeľ pre rozvoj a stratégiu
Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj podnikania
Vedúci útvaru pre obchodné stratégie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1213 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania
SK ISCO-08 1213001 - Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti firemnej politiky a stratégie

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
 • stupeň EKR 7 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 7 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 strategický manažment
  Špecifikácia:
  Proces strategického riadenia, druhy analýz a stratégií, metódy a postupy hodnotenia a kontroly plnenia stratégie, úrovne strategického manažmentu a pod.
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 5 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 5 postupy evidencie a archivácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie tímu špecialistov pre stratégiu
  Špecifikácia:
  Riadenie projektového tímu pri príprave a realizácii stratégie v záujme plnenia strategického plánu organizácie.
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 formulácia a vyhodnocovanie stratégie organizácie
 • stupeň EKR 7 tvorba vízie, poslania a strategických cieľov organizácie
  Špecifikácia:
  Identifikácia strednodobých a dlhodobých priorít a cieľom organizácie.
 • stupeň EKR 7 príprava a vyhodnocovanie strategických analýz organizácie
  Špecifikácia:
  Analýza externého (monitoring a predvídanie správania sa konkurentov, hodnotenie atraktívnosti odvetvia, prognózovanie vývoja externého prostredia a pod.) a interného (identifikácia schopnosti podniku – silné stránky, konkurenčné výhody zdroje a pod.) prostredia organizácie.
 • stupeň EKR 7 nastavovanie a formulácia podnikovej stratégie
 • stupeň EKR 7 hodnotenie podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
  Špecifikácia:
  Identifikácia súčasnej podnikovej stratégie, aplikácia portfóliovej analýzy, hodnotenie strategických parametrov (napr. v oblasti atraktívnosti odvetví, hodnotenia sily, výkonu podnikateľskej jednotky, strategický súlad).
 • stupeň EKR 7 tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
  Špecifikácia:
  Určenie portfólia výrobkov a služieb, trhov, distribúcie, predaja, propagácie a pod.
 • stupeň EKR 7 tvorba výrobnej stratégie a investičných plánov
  Špecifikácia:
  Určenie veľkosti a umiestnenia výrobnej/prevádzkovej kapacity, zosúladenie výroby, voľby výrobných/prevádzkových kapacít a pod.
 • stupeň EKR 7 tvorba personálnej stratégie
  Špecifikácia:
  Tvorba vhodného organizačného rámca, štruktúry, kultúry a pod.
 • stupeň EKR 7 tvorba vedecko-technickej stratégie
 • stupeň EKR 7 tvorba finančnej stratégie
  Špecifikácia:
  Tvorba stratégie financovania, akvizičnej stratégie, dividendovej politiky a pod.
 • stupeň EKR 7 tvorba IT stratégie
  Špecifikácia:
  Tvorba a implementácia jednotlivých prvkov informačného systému, IT bezpečnosť a pod.
 • stupeň EKR 7 tvorba a implementácia nástrojov na podporu strategického riadenia organizácie
  Špecifikácia:
  Vrátane analýzy, výberu a implementácie.
 • stupeň EKR 7 implementácia stratégie do praxe
  Špecifikácia:
  Ovplyvňovanie podnikových procesov v záujme dosiahnutia stanovených cieľov organizácie. Návrh a realizácia nových opatrení na základe spätnej väzby z hodnotenia a kontroly plnenia stratégie.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
  Špecifikácia:
  V oblasti stratégie.
 • stupeň EKR 7 komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
  Špecifikácia:
  Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR, relevantné ministerstvá, regulačné úrady, podnikateľské zväzy, cechy a pod.
 • stupeň EKR 7 hodnotenie a kontrola plnenia stratégie
  Špecifikácia:
  Kontrola stanovených cieľov a kritérií, meranie skutočného plnenia, porovnávanie skutočného plnenia s určenými cieľmi a kritériami (napr. na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti).Vyhodnocovanie spätnej väzby z implementácie stratégie.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie