Vodič údržby na cestnej infraštruktúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič údržby na cestnej infraštruktúre

Vodič údržby na cestnej infraštruktúre predovšetkým vedie nákladné vozidlá a obsluhuje pracovné stroje pri výkone údržby pozemných komunikácií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vodič špeciálnych mechanizmov
Zamestnanec cestnej údržby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8332 - Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
SK ISCO-08 8332003 - Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Vodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
 • stupeň EKR 3 spôsoby vedenia a údržby nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Spôsoby vedenia a údržby nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel ako napr. univerzálny nosič náradia, zametacie vozidlo, pracovná plošina, sypač, odťahové vozidlo, fekálny automobil, vozidlo na zber komunálneho odpadu a iné.
 • stupeň EKR 3 spôsoby obsluhy a údržby strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Spôsoby obsluhy a údržby pracovných strojov a iných mechanizmov ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Návody na obsluhu a údržbu strojov a zariadení určených na údržbu pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 3 pracovné postupy údržby pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Spôsoby údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného a technicky vyhovujúceho stavu. Spôsoby zabezpečovania zjazdnosti vozoviek. Pracovné postupy údržby vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimnej údržby, údržby zelene a pod.
 • stupeň EKR 3 spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
 • stupeň EKR 3 princípy prepravy nákladov a činností s tým súvisiacich, požiadavky na uloženie a upevnenie nákladu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vedenie nákladných a špeciálnych automobilov
  Špecifikácia:
  Vedenie a bežná údržba nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Obsluha mechanizmov určených na údržbu pozemných komunikácií ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, nastavovanie a údržba strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Kontrola mechanizmu pred výjazdom, počas jazdy a po jeho odstavení podľa technickej dokumentácie výrobcu. Identifikácia porúch a nastavovanie potrebných parametrov podľa návodu na údržbu a obsluhu strojov a zariadení využívaných pri práci.
 • stupeň EKR 3 údržba pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Údržba vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimná údržba, údržba zelene a pod.
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 3 používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
 • stupeň EKR 3 vypĺňanie denných záznamov o výkone vozidla a pracovného stroja, vypĺňanie denných záznamov o výkone práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie