Pracovník technickej údržby tunela

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník technickej údržby tunela

Pracovník technickej údržby tunela zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy elektrických (silnoprúdových, slaboprúdových) a iných technologických zariadení tunela, vrátane portálových objektov a únikových ciest.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Mechanik údržby tunela
Tunelový špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119033 - Pracovník technickej údržby tunela
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Technik cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technické normy, základné pojmy a vzťahy v oblasti elektrotechniky
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia v elektrotechnike
  Špecifikácia:
  Elektrotechnické výkresy a schémy.
 • stupeň EKR 4 technologické vybavenie tunela
  Špecifikácia:
  Súbor elektrických a technologických zariadení, dozorného a riadiaceho systému.
 • stupeň EKR 4 technické predpisy a podmienky v oblasti prehliadok, prevádzky, údržby a opráv tunelov na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Termíny, definície a postupy údržby technologického vybavenia a stavebných konštrukcií tunelov na pozemných komunikáciách.
 • stupeň EKR 4 bezpečnostná dokumentácia tunela
 • stupeň EKR 4 pracovné postupy údržby pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Spôsoby údržby pozemných komunikácií v tesnej blízkosti tunelového objektu.
 • stupeň EKR 4 spôsoby vedenia, obsluhy a údržby vozidiel a mechanizmov na údržbu pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Spôsoby vedenia, obsluhy a údržby úžitkových automobilov s nižšou hmotnosťou, pracovných plošín, nakladačov, krovinorezov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha technologických zariadení tunela
 • stupeň EKR 4 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 4 kontrola, funkčné skúšky a merania technologických zariadení tunela
  Špecifikácia:
  Vizuálne kontroly, funkčné skúšky a merania osvetlenia, vetrania/odsávania dymu, premenného dopravného značenia, elektrickej požiarnej signalizácie, rádiového spojenia reproduktorov, dodávky elektrickej energie a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola, zapájanie a opravy elektrických vyhradených zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane údržby a odstraňovania porúch elektrických zariadení.
 • stupeň EKR 4 používanie elektrických skúšobných zariadení
 • stupeň EKR 4 diagnostika chýb a porúch na technologických zariadeniach tunela
 • stupeň EKR 4 údržba pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Zimná údržba a údržba pozemných komunikácií v tesnej blízkosti tunelového objektu.
 • stupeň EKR 4 vedenie, obsluha a údržba vozidiel a mechanizmov na údržbu pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Vedenie, obsluha a údržba úžitkových automobilov s nižšou hmotnosťou, pracovných plošín, nakladačov, krovinorezov a pod.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu \"Riadenie prevádzky tunelov\" vydané podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. viac...
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie