Technický pracovník cestnej infraštruktúry

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický pracovník cestnej infraštruktúry

Technický pracovník cestnej infraštruktúry koordinuje a zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravy pozemných komunikácií. Zabezpečuje ich prevádzkovú spôsobilosť, sleduje, kontroluje a posudzuje realizáciu dodávateľských prác. Pripomienkuje investičné zámery a projektovú dokumentáciu v cestnej infraštruktúre z hľadiska jej správy a prevádzky.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Referent správy, prevádzky a údržby ciest
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119005 - Technický pracovník cestnej infraštruktúry
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Technik cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 činnosti v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Spôsoby správy, prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného a technicky vyhovujúceho stavu. Spôsoby zabezpečovania zjazdnosti vozoviek a pracovné postupy údržby a opráv pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 4 činnosti v oblasti dopravného značenia
  Špecifikácia:
  Postupy v oblasti realizácie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
 • stupeň EKR 4 dopravné stavby
  Špecifikácia:
  Cesty, mosty, tunely a pod.
 • stupeň EKR 4 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti stavebných materiálov, spôsoby ich prípravy a použitia pri oprave pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
 • stupeň EKR 4 technické a technicko-kvalitatívne podmienky na vykonávanie prehliadok, údržby a opráv pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 4 stavebná dokumentácia
  Špecifikácia:
  Dokumentácia skutočného realizovania stavby.
 • stupeň EKR 4 technická a prevádzková dokumentácia zariadení pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy konštrukcie pozemných komunikácií a dopravných stavieb
 • stupeň EKR 4 postupy a spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Uzávierok ciest, dopravných nehôd a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 Vykonávanie prehliadok ciest, mostov, tunelov a ich súčastí
  Špecifikácia:
  Kontrola zjazdnosti pozemných komunikácií, kontrola dopravného značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia, kontrola technického stavu pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 4 Plánovanie materiálnej a technickej pripravenosti pre riadny výkon údržby a opráv cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
  Špecifikácia:
  Vybavovanie korešpondencie súvisiacej so správou pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 4 Dohľad nad nadmernou a nadrozmernou prepravou
  Špecifikácia:
  Posudzovanie žiadostí o NNP z hľadiska šírky, výšky a obmedzení na trase NNP, prípadne určovanie podmienok prepravy v závislosti od momentálnych okolností a stavu cesty na požadovanej trase.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie správy, prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 4 koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov údržby a opráv pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 4 koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Pri uzávierkach ciest, dopravných nehodách a pod.
 • stupeň EKR 4 orientácia v stavebnej, technickej a prevádzkovej dokumentácii zariadení pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na výber zhotoviteľa údržby a opráv pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 4 výkon dozoru údržby a opráv pozemných komunikácií vykonávaných zhotoviteľom
 • stupeň EKR 4 používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie o činnostiach na pozemných komunikáciách
  Špecifikácia:
  Vedenie prevádzkových záznamov o výkone prehliadok, údržby a opravách pozemných komunikácií, vedenie denných záznamov o výkone práce.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách
 • stupeň EKR 4 súčinnosť a spolupráca s organizačnými zložkami správneho orgánu, policajného zboru, zložkami integrovaného záchranného systému
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie