Technický pracovník cestnej infraštruktúry

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technický pracovník cestnej infraštruktúry koordinuje a zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravy pozemných komunikácií. Zabezpečuje ich prevádzkovú spôsobilosť, sleduje, kontroluje a posudzuje realizáciu dodávateľských prác. Pripomienkuje investičné zámery a projektovú dokumentáciu v cestnej infraštruktúre z hľadiska jej správy a prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Referent správy, prevádzky a údržby ciest
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119005 - Technický pracovník cestnej infraštruktúry
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry
4
činnosti v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Spôsoby správy, prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného a technicky vyhovujúceho stavu. Spôsoby zabezpečovania zjazdnosti vozoviek a pracovné postupy údržby a opráv pozemných komunikácií.
4
činnosti v oblasti dopravného značenia
Špecifikácia:
Postupy v oblasti realizácie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
4
dopravné stavby
Špecifikácia:
Cesty, mosty, tunely a pod.
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
Základné vlastnosti stavebných materiálov, spôsoby ich prípravy a použitia pri oprave pozemných komunikácií.
4
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
4
technické a technicko-kvalitatívne podmienky na vykonávanie prehliadok, údržby a opráv pozemných komunikácií
4
stavebná dokumentácia
Špecifikácia:
Dokumentácia skutočného realizovania stavby.
4
technická a prevádzková dokumentácia zariadení pozemných komunikácií
4
metódy a princípy konštrukcie pozemných komunikácií a dopravných stavieb
4
postupy a spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Uzávierok ciest, dopravných nehôd a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vykonávanie prehliadok ciest, mostov, tunelov a ich súčastí
Špecifikácia:
Kontrola zjazdnosti pozemných komunikácií, kontrola dopravného značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia, kontrola technického stavu pozemných komunikácií.
4
Plánovanie materiálnej a technickej pripravenosti pre riadny výkon údržby a opráv cestnej infraštruktúry
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
Špecifikácia:
Vybavovanie korešpondencie súvisiacej so správou pozemných komunikácií.
4
Dohľad nad nadmernou a nadrozmernou prepravou
Špecifikácia:
Posudzovanie žiadostí o NNP z hľadiska šírky, výšky a obmedzení na trase NNP, prípadne určovanie podmienok prepravy v závislosti od momentálnych okolností a stavu cesty na požadovanej trase.
4
zabezpečovanie správy, prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií
4
koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov údržby a opráv pozemných komunikácií
4
koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Pri uzávierkach ciest, dopravných nehodách a pod.
4
orientácia v stavebnej, technickej a prevádzkovej dokumentácii zariadení pozemných komunikácií
4
príprava podkladov na výber zhotoviteľa údržby a opráv pozemných komunikácií
4
výkon dozoru údržby a opráv pozemných komunikácií vykonávaných zhotoviteľom
4
používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie o činnostiach na pozemných komunikáciách
Špecifikácia:
Vedenie prevádzkových záznamov o výkone prehliadok, údržby a opravách pozemných komunikácií, vedenie denných záznamov o výkone práce.
4
zabezpečovanie sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách
4
súčinnosť a spolupráca s organizačnými zložkami správneho orgánu, policajného zboru, zložkami integrovaného záchranného systému
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.