Operátor v cestnej infraštruktúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor v cestnej infraštruktúre riadi a obsluhuje informačný a riadiaci systém pozemných komunikácií. Zabezpečuje dohľad spravovaného úseku pozemných komunikácií, kontroluje prevádzkovú spôsobilosť dopravných systémov, technológií tunelových objektov a v rámci dopravno-informačného systému sústreďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119032 - Operátor v cestnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
Špecifikácia:
Informačný systém v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Interné predpisy upravujúce informačný systém, činnosti a povinnosti operátora.
4
princípy fungovania a používania informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
Špecifikácia:
Kamerový dohľad, stanice tiesňového volania, meteozariadenia, sčítače dopravy, premenné dopravné značenie a iné.
4
manuál operátora v cestnej infraštruktúre
Špecifikácia:
Návod na prevádzku centrálneho riadiaceho systému pozemných komunikácií.
4
bezpečnostná dokumentácia tunela
Špecifikácia:
Poriadok mimoriadneho a havarijného stavu. Operátorské riadenie tunela.
4
technologické vybavenie tunela
Špecifikácia:
Princípy fungovania a používania technologického vybavenia tunela (monitorovacie systémy, zariadenia núdzového volania, detekcia požiaru, rádiové spojenie, reproduktory, osvetlenie, vetranie, odsávanie dymu a pod.)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
Špecifikácia:
Výstupy meteozariadení, sčítačov dopravy. Zmena prevádzkových stavov, resp. zmena symbolov na premenných značeniach. Obsluha svetelnej signalizácie upozornenia. Komunikácia prostredníctvom staníc tiesňového volania.
4
obsluha riadiaceho panelu operátorského pracoviska
Špecifikácia:
Vizualizácia spravovaného úseku pozemných komunikácií. Práca s jednotlivými klientskými stanicami pre systém videodohľadu, systém EPS, systém detekcie prepráv ADR, systém tiesňového volania, systém tunelového rozhlasu.
4
diagnostika porúch informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
Špecifikácia:
Vizuálna kontrola funkčnosti IRS. Kooperácia s pracovníkmi technickej údržby pri výkone opravy, resp. pri výkone údržby.
4
zabezpečovanie dohľadu spravovaného úseku pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Overovanie kvality snímaného obrazu, obsluha diaľkovo ovládaných kamier, prepínanie kamier pre rôzne udalosti. Sledovanie výstupov meteozariadení a stavu počasia, následná spolupráca s dispečermi prevádzky cestnej údržby.
4
telefonická komunikácia, práca s informáciami
Špecifikácia:
Zhromažďovanie informácií z externého a interného prostredia, ich následné spracovanie, vyhodnotenie a ďalšie nakladanie v zmysle dohodnutých pracovných postupov. Poskytovanie informácií o zjazdnosti pozemných komunikácií.
4
spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
4
vedenie dokumentácie operátorského pracoviska
Špecifikácia:
Evidencia priebehu služby, evidencia incidentov, porúch technologického vybavenia, operatívne karty operátorov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o absolvovaní kurzu Riadenie prevádzky tunelov vydané podľa zákona č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.