Operátor v cestnej infraštruktúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor v cestnej infraštruktúre

Operátor v cestnej infraštruktúre riadi a obsluhuje informačný a riadiaci systém pozemných komunikácií. Zabezpečuje dohľad spravovaného úseku pozemných komunikácií, kontroluje prevádzkovú spôsobilosť dopravných systémov, technológií tunelových objektov a v rámci dopravno-informačného systému sústreďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119032 - Operátor v cestnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Technik cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
  Špecifikácia:
  Informačný systém v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Interné predpisy upravujúce informačný systém, činnosti a povinnosti operátora.
 • stupeň EKR 4 princípy fungovania a používania informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
  Špecifikácia:
  Kamerový dohľad, stanice tiesňového volania, meteozariadenia, sčítače dopravy, premenné dopravné značenie a iné.
 • stupeň EKR 4 manuál operátora v cestnej infraštruktúre
  Špecifikácia:
  Návod na prevádzku centrálneho riadiaceho systému pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 4 bezpečnostná dokumentácia tunela
  Špecifikácia:
  Poriadok mimoriadneho a havarijného stavu. Operátorské riadenie tunela.
 • stupeň EKR 4 technologické vybavenie tunela
  Špecifikácia:
  Princípy fungovania a používania technologického vybavenia tunela (monitorovacie systémy, zariadenia núdzového volania, detekcia požiaru, rádiové spojenie, reproduktory, osvetlenie, vetranie, odsávanie dymu a pod.)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
  Špecifikácia:
  Výstupy meteozariadení, sčítačov dopravy. Zmena prevádzkových stavov, resp. zmena symbolov na premenných značeniach. Obsluha svetelnej signalizácie upozornenia. Komunikácia prostredníctvom staníc tiesňového volania.
 • stupeň EKR 4 obsluha riadiaceho panelu operátorského pracoviska
  Špecifikácia:
  Vizualizácia spravovaného úseku pozemných komunikácií. Práca s jednotlivými klientskými stanicami pre systém videodohľadu, systém EPS, systém detekcie prepráv ADR, systém tiesňového volania, systém tunelového rozhlasu.
 • stupeň EKR 4 diagnostika porúch informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
  Špecifikácia:
  Vizuálna kontrola funkčnosti IRS. Kooperácia s pracovníkmi technickej údržby pri výkone opravy, resp. pri výkone údržby.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dohľadu spravovaného úseku pozemných komunikácií
  Špecifikácia:
  Overovanie kvality snímaného obrazu, obsluha diaľkovo ovládaných kamier, prepínanie kamier pre rôzne udalosti. Sledovanie výstupov meteozariadení a stavu počasia, následná spolupráca s dispečermi prevádzky cestnej údržby.
 • stupeň EKR 4 telefonická komunikácia, práca s informáciami
  Špecifikácia:
  Zhromažďovanie informácií z externého a interného prostredia, ich následné spracovanie, vyhodnotenie a ďalšie nakladanie v zmysle dohodnutých pracovných postupov. Poskytovanie informácií o zjazdnosti pozemných komunikácií.
 • stupeň EKR 4 spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie operátorského pracoviska
  Špecifikácia:
  Evidencia priebehu služby, evidencia incidentov, porúch technologického vybavenia, operatívne karty operátorov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu Riadenie prevádzky tunelov vydané podľa zákona č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie