Technický špecialista v cestnej infraštruktúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický špecialista v cestnej infraštruktúre

Technický špecialista v cestnej infraštruktúre vykonáva metodické, koordinačné, analytické a správcovské činnosti v oblasti cestnej infraštruktúry, dopravného plánovania a bezpečnosti cestnej premávky, dopravných analýz, informačného a riadiaceho systému diaľnic, správy majetku cestnej infraštruktúry alebo v oblasti budovania a prevádzky systému hospodárenia s vozovkami (SHV) a systému hospodárenia s mostmi a tunelmi (SHM).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Odborný zamestnanec cestnej databanky
Odborný zamestnanec dopravného inžinierstva
Odborný zamestnanec dopravno-územného rozvoja
Odborný zamestnanec koncepcie cestnej siete
Odborný zamestnanec pre bezpečnosť cestnej premávky
Odborný zamestnanec pre normalizáciu a vedecko-technický rozvoj
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149014 - Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Špecialista cestnej dopravy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 dopravné inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 5 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky
 • stupeň EKR 7 stavebná dokumentácia cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 technické a technicko-kvalitatívne podmienky na vykonávanie prehliadok, údržby a opráv pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 7 metódy diagnostiky pozemných komunikácií
 • stupeň EKR 7 systém hospodárenia s vozovkami (SHV)
 • stupeň EKR 7 systém hospodárenia s mostmi a tunelmi (SHM)
 • stupeň EKR 7 postupy dopravného plánovania
 • stupeň EKR 7 informačný a riadiaci systém diaľnic
 • stupeň EKR 7 technická normalizácia v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 postupy ústrednej technickej evidencie cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 postupy kontroly a inšpekcie v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 informačné technológie v cestnej infraštruktúre
  Špecifikácia:
  Vrátane inteligentných dopravných systémov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 výkon a vedenie ústrednej technickej evidencie cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Zber, spracovanie, aktualizácia a archivácia údajov o diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I.-III. triedy.
 • stupeň EKR 7 tvorba a prevádzkovanie jednotnej referenčnej siete cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Tvorba identifikačného základu na lokalizáciu dopravných informácií.
 • stupeň EKR 7 určovanie a posudzovanie trás na prepravu nadmerných nákladov v cestnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 7 budovanie a prevádzka inteligentných dopravných systémov (IDS)
  Špecifikácia:
  Používanie technologických zariadení IDS pre jednotné prostredie Národného systému dopravných informácií (NSDI).
 • stupeň EKR 7 diagnostika v oblasti cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Diagnostika pozemných komunikácií, vrátane údržby, kalibrácie, opráv a prevádzky diagnostických zariadení.
 • stupeň EKR 7 koordinačné a metodické činnosti v technickej normalizácii v oblasti cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Koordinácia a usmerňovanie s celoštátnou pôsobnosťou – technických predpisov (TP), slovenských technických noriem (STN), predkladanie stanovísk k preberaným európskym normám (EN).
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie prevádzky a rozvoj systému hospodárenia s vozovkami, mostmi a tunelmi
  Špecifikácia:
  Budovanie a prevádzka systému hospodárenia s vozovkami, mostmi a tunelmi, zabezpečovanie funkčnosti a rozvoja softvéru v súlade s aplikáciami cestnej databanky.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie odborných stanovísk ku všetkým stupňom projektovej dokumentácie cestných stavieb
  Špecifikácia:
  S prihliadnutím na ochranu záujmov a koncepcie rozvoja cestnej siete ako celku.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách
 • stupeň EKR 7 participácia na monitoringu dopravnej nehodovosti v cestnej infraštruktúre
  Špecifikácia:
  Výkon bezpečnostných inšpekcií na cestných komunikáciách nepremenných parametrov (dopravného značenia), vrátane návrhov na odstraňovanie príčin vzniku dopravných nehôd.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie koncepcií rozvoja cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Tvorba koncepcií v oblasti dopravného inžinierstva, dopravné plánovanie, investičné zámery rozvoja cestnej infraštruktúry.
 • stupeň EKR 7 rozbory medzinárodnej cestnej dopravy na hraničných priechodoch
 • stupeň EKR 7 určovanie kritických nehodových lokalít
 • stupeň EKR 7 rozbory a kvantifikácia finančných potrieb na rozvoj cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Tvorba návrhov na výstavbu a rekonštrukciu cestnej siete s menovitým určením.
 • stupeň EKR 7 kontrola a inšpekcia v oblasti cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Inšpekcie dopravného značenia a komplexná kontrolná činnosť na zverenom úseku cestnej infraštruktúry.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie prevádzky centrálnej cestnej databanky
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie prevádzky informačného a riadiaceho systému diaľnic
 • stupeň EKR 7 tvorba analýz v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie váženia nápravových tlakov a prípustných hmotností nákladných vozidiel v cestnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie