Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre riadi, kontroluje a zodpovedá za zverenú oblasť prípravy, výstavby alebo správy a údržby cestnej infraštruktúry. Zodpovedá za dodržiavanie právnych a technických predpisov, schvaľuje materiálne, ľudské a finančné zdroje potrebné na realizáciu zverených činností. Vykonáva koncepčné práce pri vypracovávaní smerníc, rezortných predpisov a STN v oblasti cestnej infraštruktúry.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Vedúci zamestnanec v cestnej infraštruktúre ( vedúci útvaru, vedúci strediska, riaditeľ, generálny riaditeľ )
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08
1324004 - Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
ekonomika stavieb a investícií
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Špecifikácia:
Prípadne vedenia rozpočtovej organizácie.
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Pracovnoprávne predpisy a spôsoby ich aplikácie v personálnej a mzdovej politike organizácie.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
projektový manažment
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
obchodné vzťahy
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
7
postupy a princípy v oblasti prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry
7
postupy a princípy v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
7
postupy a princípy v oblasti správy majetku cestnej infraštruktúry
7
všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)
Špecifikácia:
Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu stavebných a inžinierskych diel FIDIC.
7
štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
Špecifikácia:
V rámci cestnej infraštruktúry.
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
7
príprava dokumentácie pre verejné súťaže
7
spracovávanie koncepcií v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7
rokovania s vnútroštátnymi a zahraničnými orgánmi v oblasti cestnej infraštruktúry
7
riadenie a koordinácia činností na jednotlivých stupňoch riadenia a špeciálnych procesov v oblasti cestnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Riadenie, koordinácia a kontrola procesov prípravy, výstavby, správy a údržby cestnej infraštruktúry.
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v cestnej infraštruktúre
7
schvaľovanie materiálnych, ľudských a finančných zdrojov na realizáciu zverených činností v oblasti cestnej infraštruktúry
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.