Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre riadi, kontroluje a zodpovedá za zverenú oblasť prípravy, výstavby alebo správy a údržby cestnej infraštruktúry. Zodpovedá za dodržiavanie právnych a technických predpisov, schvaľuje materiálne, ľudské a finančné zdroje potrebné na realizáciu zverených činností. Vykonáva koncepčné práce pri vypracovávaní smerníc, rezortných predpisov a STN v oblasti cestnej infraštruktúry.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vedúci zamestnanec v cestnej infraštruktúre ( vedúci útvaru, vedúci strediska, riaditeľ, generálny riaditeľ )
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08 1324004 - Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Manažér v doprave a poštových službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 ekonomika stavieb a investícií
 • stupeň EKR 7 pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
  Špecifikácia:
  Prípadne vedenia rozpočtovej organizácie.
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Pracovnoprávne predpisy a spôsoby ich aplikácie v personálnej a mzdovej politike organizácie.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 6 projektový manažment
 • stupeň EKR 6 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 postupy a princípy v oblasti prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 postupy a princípy v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 postupy a princípy v oblasti správy majetku cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)
  Špecifikácia:
  Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu stavebných a inžinierskych diel FIDIC.
 • stupeň EKR 7 štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
  Špecifikácia:
  V rámci cestnej infraštruktúry.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
 • stupeň EKR 7 príprava dokumentácie pre verejné súťaže
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcií v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
 • stupeň EKR 7 riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 7 rokovania s vnútroštátnymi a zahraničnými orgánmi v oblasti cestnej infraštruktúry
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia činností na jednotlivých stupňoch riadenia a špeciálnych procesov v oblasti cestnej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Riadenie, koordinácia a kontrola procesov prípravy, výstavby, správy a údržby cestnej infraštruktúry.
 • stupeň EKR 7 riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v cestnej infraštruktúre
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie materiálnych, ľudských a finančných zdrojov na realizáciu zverených činností v oblasti cestnej infraštruktúry

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie