Priemyselný dizajnér produktov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Priemyselný dizajnér produktov

Priemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové tvary priemyselných výrobkov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov. Aplikuje najnovšie poznatky z oblasti priemyselného dizajnu, ergonómie, moderných technológií s cieľom zabezpečiť efektívnosť výroby a predajnosť výrobkov. Vytvára priestorové modely (pracovné makety, modely) a realizuje nefunkčné prototypy. Spracováva počítačovú simuláciu priestorových modelov, uskutočňuje virtuálnu prezentáciu výrobkov v grafických výstupoch vrátane animácií.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy CAD dizajnér
Dizajnér v strojárstve
Dizajnér výrobkov v priemysle
Priemyselný dizajnér výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08 2163004 - Priemyselný dizajnér produktov
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Dizajnér produktov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 fyzika
 • stupeň EKR 6 dynamika
 • stupeň EKR 6 statika
 • stupeň EKR 6 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 geometria
  Špecifikácia:
  Vrátane deskriptívnej geometrie.
 • stupeň EKR 6 matematické inžinierstvo
 • stupeň EKR 6 metódy tvorby technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Vrátane digitálnych metód.
 • stupeň EKR 6 softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
 • stupeň EKR 6 ergonómia
  Špecifikácia:
  Vo výrobe.
 • stupeň EKR 6 koloristika a kolorimetria
 • stupeň EKR 6 dizajn priemyselných výrobkov
  Špecifikácia:
  Vývojové trendy.
 • stupeň EKR 6 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 6 výtvarné techniky a technológie v priemysle
 • stupeň EKR 6 technológia tvárnenia materiálov
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy konštruovania výrobkov
 • stupeň EKR 6 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 6 technológia modelovania foriem
 • stupeň EKR 6 spôsoby konštruovania a tvorby technickej dokumentácie pomocou počítača
 • stupeň EKR 6 montážne technológie v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Kovové, nekovové, kompozitné materiály, plastické hmoty.
 • stupeň EKR 5 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 5 psychológia predaja
 • stupeň EKR 5 psychológia reklamy
 • stupeň EKR 5 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 5 postupy a spôsoby opracovania a spájania materiálov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby foriem
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane CAD tvorby výkresov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách kvality v strojárstve, v patentoch a priemyselných vzoroch
 • stupeň EKR 6 zostavovanie a vytváranie modelov priemyselných výrobkov podľa typizovaných postupov alebo podmienok dohodnutých so zákazníkom
 • stupeň EKR 6 práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
 • stupeň EKR 6 návrh inovácií technologických súborov v strojárstve
 • stupeň EKR 6 zostavovanie a vytváranie nových modelov priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných netradičných alebo nových prvkov a trendov dizajnu
 • stupeň EKR 6 poskytovanie konzultácií a rád v oblasti dizajnového riešenia nových produktov
 • stupeň EKR 6 koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
 • stupeň EKR 6 koordinácia pri spracovaní technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v strojárskej výrobe
  Špecifikácia:
  (FMEA, DFMEA)
 • stupeň EKR 6 práca s grafickým konštrukčným systémom
  Špecifikácia:
  Práca s CAD, CAM, CAE systémami.
 • stupeň EKR 6 výpočty rozmerov, uhlov a zaoblení strojových súčastí a polotovarov
 • stupeň EKR 5 vypracovanie konštrukčnej dokumentácie strojárskych výrobkov a ich častí
 • stupeň EKR 5 pevnostné výpočty strojárskych súčastí a kovových konštrukcií
 • stupeň EKR 5 funkčné skúšky na testovanie a vyhodnocovanie predpísaných parametrov zariadení/výrobkov, resp. prototypov
 • stupeň EKR 6 dizajnové riešenie strojových súčastí, uzlov a častí konštrukčných návrhov strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 6 návrh konštrukcií modelov a foriem
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie štandardizácie, unifikácie a typizácie pri navrhovaní nových riešení výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie