Lektor v múzeu a galérii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Lektor v múzeu a galérii Lektor v múzeu a galérii podáva na základe poskytnutých informácií - sprievodcovského/lektorského textu, príp. scenára sprievodný výklad a sprostredkúva odborné informácie s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie. Na základe odborných poznatkov o expozícii alebo výstave získaných od kurátora alebo múzejného pedagóga múzea/galérie a vlastnej praxe volí spôsob sprievodného výkladu a prispôsobuje jeho obsahovú úroveň špecifickým skupinám múzejných/galerijných návštevníkov. Používa inovatívne formy prezentácie artefaktov a predmetov kultúrneho, resp. prírodného dedičstva v rámci lektorskej činnosti, vrátane využívania digitálnych technológií a nových médií. Podáva výklad v slovenskom aj v cudzom jazyku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Kód/revízia
64420/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Sprievodca v múzeu/galérii
Požadovaný stupeň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5113
SK ISCO-08
5113005
ESCO
1886
SK NACE Rev. 2
P85,R91
CPA 2015
P85,R91
Príslušnosť k povolaniu
5113005

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: základné poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie
Perspektíva: Aktuálna
4
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne formy a metódy vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: zážitkové, interaktívne, participatívne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kultúrne dedičstvo regiónu a jeho ochrana
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a princípy múzejnej komunikácie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy sprievodných muzeálnych/galerijných programov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na príprave lektorátov výstav a expozícií
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: na základe odborných zdrojov, kurátorských usmernení, prípadne usmernení galerijného/múzejného pedagóga
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na realizácii výchovno-vzdelávacích a sprievodných programov v múzeu a galérii
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie sprievodného výkladu k výstavám a expozíciám
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: sprostredkovanie a aplikácia získaných informácií adekvátnym spôsobom pre rôzne skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie, vrátane zahraničných návštevníkov
Perspektíva: Aktuálna
4
aktivizácia návštevníkov múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprostredkovanie významov múzejných, resp. galerijných prezentácií
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
4
udržiavanie hlasovej dispozície
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, diktafóny a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.