Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip) pomocou automatických alebo poloautomatických zariadení na umožnenie pohybu kamery zabezpečuje všetky jej požadované polohy a pohyby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Operátor kamerových žeriavov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521009 - Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
4
strojné mechanizmy
4
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
4
filmové a televízne umenie
4
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
základná znalosť vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - v časti zdvíhacie zariadenia
4
televízna technika
4
spôsoby obsluhy ramenových zdvíhacích zariadení
4
filmová technika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
samostatné operatívne vykonávanie údržby a opráv pohyblivých kamerových a osvetľovacích prostriedkov a zariadení na montáž všetkých typov snímacích ramien a videokamier
4
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
4
orientácia v zostavovaní, obsluhe a premiestňovaní kamerových zariadení v rámci filmovej a televíznej tvorby
4
predpísaná manipulácia so snímacou technikou a ďalším kamerovým technickým zariadením, transport a skladovanie zariadení v priebehu natáčania filmu
4
zabezpečovanie celého kamerového technického vybavenia, stavby jazdy a premiestňovania kamery a príslušenstva podľa požiadaviek kameramana a pomocného kameramana v priebehu natáčania
Špecifikácia:
podľa požiadaviek kameramana a pomocného kameramana v priebehu natáčania
4
zabezpečovanie úpravy scény v priebehu natáčania podľa požiadaviek pomocného kameramana a kameramana, vrátane svetelných úprav, napr. inštalácie fólií do okien, zatemnenie a pod.
Špecifikácia:
podľa požiadaviek pomocného kameramana a kameramana, vrátane svetelných úprav, napr. inštalácie fólií do okien, zatemnenie a pod.
4
riadenie montážnych prác pri stavbách dráh pre pohyblivé kamerové prostriedky, kamerových a osvetľovacích rámp, pri dodržovaní platných bezpečnostných predpisov
Špecifikácia:
pri dodržiavaní platných bezpečnostných predpisov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.