Kameraman

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kameraman vykonáva odborné technické a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia obrazovej stránky tvorby televíznych a filmových diel a programov. Podľa pokynov režiséra, hlavného kameramana a obrazového strihača určuje spôsob snímania obrazu a kvalitu nasvietenia. Obsluhuje kameru a súvisiace zariadenia pri snímaní obrazu alebo pri tvorbe trikových záberov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Camera operator
Cameraman
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521007 - Kameraman
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
6
technológia filmovej výroby
6
technológia televíznej výroby
6
kamera
Špecifikácia:
znalosť funkcií kamerových zariadení
6
história výtvarného umenia
6
princípy a zásady fotografovania
6
dejiny filmu
6
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
6
etika v umeleckej tvorbe
6
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
6
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
6
osvetľovacia technika
6
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
6
estetika
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
optika
6
filmové materiály
6
princípy digitálneho záznamu obrazu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
6
tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
Špecifikácia:
osobitý kameramanský rukopis
6
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
Špecifikácia:
v súčinnosti s režisérom a hlavným kameramanom
6
orientácia vo výbere a stanovovaní technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel, stanovovanie technologického postupu snímania a v zabezpečovaní kvality obrazových záznamov
6
snímanie televíznych relácií, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televízneho vysielania
6
snímanie obrazovej stránky filmových diel v súlade s dramaturgickou a režijnou koncepciou, vrátane utvárania obrazovej stránky trikových záberov
6
operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
6
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
4
stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
6
príprava kamerových zariadení na snímanie
6
kontrola pripravenosti interpretov, resp. účinkujúcich na kamerové snímanie
Špecifikácia:
kontrola odleskov, rušivých elementov a pod.
4
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
Špecifikácia:
zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky
6
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a hlavného kameramana
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.