Hlavný osvetľovač

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hlavný osvetľovač spolupracuje na koncepcii dizajnu osvetlenia priestoru a jeho technického riešenia. Zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravy a inováciu komplexu zariadení scénického osvetlenia. Riadi a organizuje práce osvetľovačov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Gaffer
Šéf osvetľovacej techniky
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521005 - Hlavný osvetľovač
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Osvetľovač

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
televízna technika
6
osvetľovacia technika
6
elektrotechnika
Špecifikácia:
všeobecné znalosti elektrotechniky
6
právne predpisy na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
osvetľovacie technológie
6
javisková technika
6
filmová technika
6
vizualizačné programy
Špecifikácia:
Capture Polar, Wysiwyg
6
postupy osvetľovania
6
efektová technika
6
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
Špecifikácia:
technológia výroby podľa špecializácie
6
história a teória scénických technológií
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie technického riešenia zasvetľovania filmových natáčacích scén, spolupráca s kameramanom
Špecifikácia:
spolupráca s kameramanom pri návrhu technického riešenia osvetlenia
6
posudzovanie realizácie zasvetľovania natáčaných filmových scén a určovanie voľby ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím s ohľadom na druh priestoru, prostredia a platnej normy
Špecifikácia:
s ohľadom na druh priestoru, prostredia a platnej normy
6
riadenie kolektívu osvetľovačov pri zasvetľovaní veľkých scén, zabezpečovanie technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov, vrátane používania predných a zadných projekcií
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
naplánovanie a realizácia technickej stránky projektu svetelného dizajnu
Špecifikácia:
spracovanie technického nákresu, využitie technickej dokumentácie
6
zabezpečovanie technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov
Špecifikácia:
vrátane používania predných a zadných projekcií
6
zabezpečovanie údržby, opráv a inovácie zariadení scénického osvetlenia
6
obsluha a programovanie počítačom riadených svetelných technológií
Špecifikácia:
programovanie inteligentných svietidiel
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.