Zriadenec orchestra

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zriadenec orchestra zabezpečuje prípravu koncertného pódia na skúšky a koncertné podujatia. Rozmiestňuje objemnejšie hudobné nástroje a notové pulty. Je zodpovedný za rozdelenie notových materiálov a po skončení koncertov za ich zozbieranie a odovzdanie notovému archívu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Manipulant orchestra
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08
3435007 - Zriadenec orchestra
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Technik umeleckej tvorby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy reprografických zariadení
Špecifikácia:
princípy ovládania kopírovacej techniky
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
ovládanie predpisov o bezpečnosti pri práci
3
spoločenská etika
Špecifikácia:
základy spoločenskej etiky
3
zásady rozostavenia nástrojov a nástrojových skupín
3
princípy ochrany hudobných nástrojov
Špecifikácia:
základné princípy ochrany hudobných nástrojov
3
notový materiál
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manipulácia s hudobnými nástrojmi a pultami
3
práca s notovým materiálom
Špecifikácia:
rozmiestňovanie notových materiálov a ich odovzdávanie notovému archívu
3
umiestnenie hudobných nástrojov pri skúškach a koncertoch
Špecifikácia:
zabezpečenie adekvátneho rozostavenia hudobných nástrojov
3
zabezpečenie prepravy hudobných nástrojov počas zájazdov
3
zabezpečenie nástupu hudobníkov, dirigenta a sólistov pri skúškach a koncertoch
3
posudzovanie spôsobilosti koncertného priestoru pri účinkovaní mimo materskej scény
3
obsluha reprografických zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.