Notograf  

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Music Copyist
Zhotoviteľ notových materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08
3435005 - Notograf
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Notograf

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória hudby
5
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
notografický počítačový program
5
talianske hudobné názvoslovie
5
symboly notopisu minulosti a súčasnosti
5
spôsoby proporčnej notácie a zápisu aleatórnej hudby
5
teória čítania partitúr
Špecifikácia:
znalosť čítania partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov
5
symboly grafickej hudby a možnosti ich interpretačnej realizácie
5
technológia a postupy klasickej polygrafickej výroby hudobnín
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vytvorenie a formátovanie notového materiálu
5
extrahovanie orchestrálnych partov z partitúry
5
transpozície skladieb do iných tónin
5
prepis skladby zo starých druhov notácie do súčasnej
Špecifikácia:
prepis skladby napr. z tabulatúrnej notácie do transnotácie
5
výber vhodného typu a veľkosti nôt
5
realizácia korektúr a príprava definitívnej podoby notového materiálu
Špecifikácia:
realizácia dodatočných korekcií podľa želania autora
5
zohľadnenie autorových individuálnych prístupov v notovom zápise diela
5
ovládanie notografického počítačového programu
5
čítanie partitúr
Špecifikácia:
pohotové čítanie partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov, resp. jednotlivých partov
5
zalomenie riadkov a optimálneho rozvrhu vhodného miesta otáčania strán notového materiálu
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.