Asistent réžie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Asistent réžie spolupracuje s režisérom v prípravnej fáze projektu a podieľa sa na organizačnom zabezpečení, naštudovaní a realizácii umeleckého diela v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase a v ďalších multimediálnych oblastiach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08
3435001 - Asistent réžie
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Asistent filmovej produkcie

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dejiny divadla a filmu
5
technológia filmovej výroby
5
technológia televíznej výroby
5
základy manažmentu umeleckého diela
5
teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
5
režijné metódy
5
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plnenie čiastkových úloh na úseku réžie pri tvorbe filmových a televíznych diel podľa tvorivých zámerov režisérov, samostatné režijné vedenie niektorých filmových scén alebo záberov
5
organizačno-umelecká spolupráca pri réžii filmov a televíznych relácií a pri spracovávaní technických scenárov
5
spolupráca pri spracovávaní plánu a termínov skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
Špecifikácia:
filmových, televíznych, resp. javiskových diel
5
zabezpečovanie spolupráce so všetkými výrobnými prevádzkami podieľajúcimi sa na inscenácii, so zbormi, komparzom, externistami
5
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
5
participácia na jednotlivých fázach prípravy a realizácie audiovizuálneho a javiskového diela
5
zabezpečenie a organizácia komparzu v hromadných scénach
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.