Výstavný technik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výstavný technik vykonáva inštalačné, aranžérske a manuálne činnosti pri príprave výstav, expozícií a iných prezentačných aktivít v múzeu, galérii alebo inej pamäťovej a fondovej inštitúcii, príp. pri organizácii veľtrhov a výstav iných subjektov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08
3433006 - Výstavný technik
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Technik umeleckej tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
výstavníctvo
Špecifikácia:
základné poznatky o múzejnom výstavníctve, aranžovaní a vystavovaní diel vizuálneho umenia
4
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
4
výtvarné techniky
Špecifikácia:
základy výtvarných techník, spôsob ich prezentácie a ich použitie v múzejnom, galerijnom výstavníctve
4
nové médiá v umení
Špecifikácia:
prezentácia nových médií vo vizuálnom umení v múzeu, galérii
4
osvetľovacia technika
Špecifikácia:
vlastnosti a použitie osvetľovacej techniky pri realizácii výstav a expozícií, využitie osvetľovacích telies pri inštalácii exponátov
4
interiérový dizajn (bytová architektúra)
Špecifikácia:
súčasné trendy v interiérovom dizajne pri realizácii výstav a expozícií, využitie nových médií v interiérovom dizajne múzejného výstavníctva
4
dejiny umenia
Špecifikácia:
základné poznatky z dejín umenia - výtvarné slohy, dejiny výstavníctva
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Špecifikácia:
súčasné trendy vo vizuálnom umení a špecifiká ich inštalácií pri realizácii výstav
4
dizajn a zásady a techniky aranžovania výstavných stánkov
Špecifikácia:
základné zásady pri aranžovaní výstavných vitrín a ďalších inštalačných prvkov
4
zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
Špecifikácia:
zásady a techniky aranžovania vitrín, informačných panelov a sprievodných textov k výstavám a expozíciám
4
technológia výroby tapiet, závesných systémov a ostatných dekoračných materiálov a predmetov
Špecifikácia:
zásady aplikácie závesných systémov a iných dekoračných materiálov pri realizácii výstav a expozícií
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rezanie papiera, kartónu a lepeniek
4
pasparty - rezané, viedenské, parížske
Špecifikácia:
grafické listy, litografie, kresby a pod.
4
vŕtanie a montáž kotviacej techniky
Špecifikácia:
pri zostavovaní a vytváraní inštalačných prvkov v rámci prípravy výstavy, expozície, stabilizácia vitrín, panelov, umiestnenie a stabilizácia vystavených exponátov a pod.
4
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Špecifikácia:
povrchová úprava drevených inštalačných prvkov (vitríny, rámy, obrazové lišty, podstavce a držiaky na panely a informačné materiály) a pod.
4
zhotovovanie a inštalácia jednoduchých a zložitých propagačných prostriedkov z rôznych materiálov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
opracovanie a výroba inštalačných prvkov pre výstavy
Špecifikácia:
výroba podstavcov, vitrín, drevených rámov a pod.
4
montáž a údržba osvetľovacej techniky na výstavách a expozíciách
4
montáž, obsluha a údržba ozvučovacej techniky, audio a video zariadení na výstavách a expozíciách
4
inštalácia a údržba výstavných prvkov
4
inštalácia exponátov na výstavách a expozíciách
Špecifikácia:
pod dozorom autora výstavy, expozície
4
manipulácia s vystavovanými exponátmi
4
práce s tlačeným textom, jeho umiestnenie na ploche, resp. v priestore
Špecifikácia:
vo vitríne, na paneloch, resp. v inom priestore
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.