Správca depozitára

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Správca depozitára zabezpečuje optimálne podmienky na uloženie zbierkových predmetov v depozitári, kontroluje klimatické podmienky v depozitároch a zabezpečuje ich optimalizáciu a evidenciu. Kontroluje pohyb zbierkových predmetov z, resp. do depozitára a zabezpečuje evidenciu pohybu zbierkových predmetov a osôb v depozitári.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08
3433005 - Správca depozitára
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Reštaurátor, konzervátor

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
6
zásady konzervačnej vedy
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
6
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
6
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Špecifikácia:
6
mikroklimatológia budov
6
postupy prevádzky a údržby klimatizačných zariadení
6
zásady protipožiarnej ochrany objektov
6
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov
6
spôsoby zabezpečenia vnútroklimatických podmienok v depozitároch
6
normy a normatívy zvýšenej protipožiarnej ochrany vo vnútri objektov
6
procesy masovej ochrany a masového ošetrenia zbierkových predmetov
6
druhy chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
prevádzkovanie a údržba klimatizačných zariadení vo vnútorných priestoroch objektov
6
prevádzkovanie a údržba bezpečnostných systémov v budovách, vonkajšia ochrana budov
6
používanie chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
6
meranie prevádzkových veličín pomocou regulačných prístrojov a zariadení v depozitári
6
ovládanie a vyhodnocovanie špeciálnych databáz na evidenciu zbierkových predmetov v depozitári
6
ovládanie bezpečnostných systémov v budovách
6
ovládanie meracej a regulačnej techniky v depozitároch
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.