Preparátor zbierkových predmetov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Preparátor zbierkových predmetov vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov a preventívnu starostlivosť o zbierkové predmety prírodovedného charakteru v múzeu. Zhotovuje rozličné druhy preparátov, vytvára kópie zbierkových predmetov, prípadne ich modely.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Preparátor antropologického materiálu
Preparátor botanického materiálu
Preparátor geologického materiálu
Preparátor paleontologického materiálu
Preparátor zoologického materiálu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08
3433004 - Preparátor zbierkových predmetov
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Reštaurátor, konzervátor

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Špecifikácia:
základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
4
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Špecifikácia:
základné poznatky o odbornej správe zbierkových predmetov (základy odbornej evidencie, základy odborného uloženia a odborného ošetrenia)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
základné informácie o spracovaní a nakladaní s odpadmi a ich vplyvoch na životné prostredie
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Špecifikácia:
základné poznatky o základných odborných múzejných činnostiach
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä pri nakladaní s chemickými materiálmi
4
druhy a vlastnosti prírodnín
Špecifikácia:
základné poznatky o druhoch prírodnín, charakteristických vlastnostiach botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
4
metódy odberu prírodnín v teréne
Špecifikácia:
základné poznatky o metódach odberu prírodnín v teréne (živé aj neživé prírodniny)
4
metódy preparovania prírodnín
Špecifikácia:
základné poznatky o metódach preparovania botanického alebo zoologického materiálu
4
metódy základného laboratórneho ošetrenia prírodnín na preparátorskom pracovisku
Špecifikácia:
botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu, alebo neživých prírodnín
4
druhy chemických a iných prípravkov na odborné ošetrenie a opravy zbierkových predmetov a postupy pri ich použití
Špecifikácia:
základné poznatky o chemických prípravkoch na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, poznatky o základných postupoch a technológiách pri ich použití pri odbornom ošetrení (konzervovaní) zbierkových predmetov z organických materiálov, základné poznatky o čistiacich a konzervačných prostriedkoch, lepidlách, tmeloch, farbách a iných látkach pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, základné poznatky o fyzikálnych metódach na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, základné poznatky o chemických prípravkoch na zhotovovanie preparátov z botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu
4
technologické postupy a metódy pri spracovaní, vyhotovovaní a rekonštrukcii rozličných druhov preparátov
Špecifikácia:
zbierkových predmetov z oblasti botaniky, alebo z oblasti zoológie, alebo antropológie - preparátov kostrových pozostatkov človeka, alebo neživých prírodnín z oblasti mineralógie alebo z oblasti paleontológie
4
postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
Špecifikácia:
poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické preparáty a znalosti o chemických prípravkoch na ich odstránenie
4
zásady a spôsoby uloženia zbierkových predmetov v depozitároch
Špecifikácia:
základné poznatky o uložení zbierkových predmetov v depozitároch, vplyvoch klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov najmä z organických materiálov, základné poznatky o eliminácii negatívnych vplyvov klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
diagnostika poškodenia a znečistenia zbierkových predmetov. Odstraňovanie nečistôt a nánosov z predmetov Používanie chemických prípravkov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhoto
Špecifikácia:
rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
4
odber rozličného prírodného materiálu v teréne
Špecifikácia:
odber a základné ošetrenie rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých materiálov v teréne
4
zhotovovanie preparátov, modelovanie, kolorovanie, fixácia rozličného prírodného materiálu
Špecifikácia:
preparácia botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
4
zhotovovanie preparátov paleontologického materiálu alebo iných neživých prírodnín
Špecifikácia:
napr. rezaním, leštením hornín a minerálov, zhotovením výbrusov, nábrusov neživých prírodnín, drvením, sitovaním a separovaním neživých prírodnín pomocou prístrojov a nástrojov
4
zhotovovanie kópií, modelov a odliatkov rozličných druhov prírodnín
Špecifikácia:
napr. skamenelín, živočíšnych druhov pri ich prezentačnom využití
4
konzervačné ošetrenie, čistenie, oprava a rekonštruovanie poškodených zbierkových predmetov
Špecifikácia:
prípadne zhotovenie kópií z rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
4
práca s preparačnými prístrojmi a nástrojmi, analytickými váhami
4
prevádzkovanie a údržba preparačných prístrojov a zariadení
4
používanie chemických prípravkov na preparáciu, konzervovanie, rekonštrukciu, výrobu kópií zbierkových predmetov
4
odstraňovanie nečistôt a nánosov zo zbierkových predmetov
Špecifikácia:
používanie chemických prípravkov, nástrojov a prístrojov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhotovené
4
zabezpečovanie optimálnych klimatických podmienok pri uložení zbierkových predmetov v depozitároch
Špecifikácia:
v zmysle ochrany rozličných druhov preparátov prírodnín
4
spracovávanie záznamov o preparácii zbierkových predmetov
Špecifikácia:
prípadne konzervácii zbierkových predmetov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.