Konzervátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Konzervátor vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov v múzeu alebo galérii, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov. Pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov zachováva materiálnu podstatu zbierkového predmetu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Konzervátor dreva
Konzervátor keramiky a skla
Konzervátor kovov
Konzervátor kožených výrobkov
Konzervátor papiera
Konzervátor textilu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08
3433003 - Konzervátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Reštaurátor, konzervátor

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Špecifikácia:
základné poznatky právnych predpisov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
4
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Špecifikácia:
základné poznatky o odbornej ochrane (uložení, odbornom ošetrení) predmetov
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
základné informácie o spracovaní a nakladaní s odpadmi a ich vplyvoch na životné prostredie, ochranu zdravia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
Špecifikácia:
základné poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické materiály, z ktorých sú zhotovené zbierkové predmety
4
vplyv klimatických podmienok na organické a anorganické materiály
Špecifikácia:
základné poznatky o vplyve klimatických podmienok na organické a anorganické materiály
4
technológie zhotovovania, spracovania a odborného ošetrenia (konzervovania) predmetov z rozličných materiálov
Špecifikácia:
základy technológií zhotovovania, spracovania, ošetrenia a opráv predmetov z príslušného materiálu (keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, resp. papier príp. iné), druhy a vlastnosti predmetov, resp. produktov z príslušného materiálu (keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, príp. iné)
4
druhy chemických a iných prípravkov na odborné ošetrenie a opravy zbierkových predmetov a postupy pri ich použití
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
diagnostika poškodenia a znečistenia zbierkových predmetov. Odstraňovanie nečistôt a nánosov z predmetov Používanie chemických prípravkov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhoto
4
výroba a doplnenie chýbajúcich časti poškodených zbierkových predmetov z rozličných materiálov
4
diagnostika škvŕn, identifikácia druhu špiny a škvŕn
Špecifikácia:
aplikácia technológie na čistenie textílií - mokré čistenie textílií, chemické čistenie textílií a pod.
4
obrábanie, spracovanie, zušľachťovanie a opravy zbierkových predmetov z rozličných materiálov
Špecifikácia:
keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, príp. iné
4
konzervačná fixácia zbierkových predmetov pomocou špeciálnych fixačných náterov, doplnenie a obnova polychrómie a zdobenia
4
spracovanie záznamu o konzervovaní zbierkového predmetu
4
odstraňovanie nečistôt a nánosov zo zbierkových predmetov
Špecifikácia:
používanie chemických prípravkov, nástrojov a prístrojov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhotovené
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.