Kultúrny agent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kultúrny agent zabezpečuje a koordinuje organizáciu ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov a jednotlivcov v sektore kultúry, v oblasti uchovávania a využitia kultúrneho dedičstva a medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Vyhľadáva, vyhodnocuje a spracováva ponuky s uplatnením zásad a princípov dramaturgie kultúrnych podujatí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Sprostredkovateľ kultúrnych vystúpení
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08
3339001 - Kultúrny agent
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
produkcia a manažment umení
Špecifikácia:
manažment kultúrnych inštitúcií
6
finančný manažment
Špecifikácia:
ekonomika a podnikanie
6
finančné plánovanie
6
personálny manažment
6
obchodné vyjednávanie
Špecifikácia:
zásady a postupy vedenia obchodných a projektových rokovaní
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Špecifikácia:
národné a medzinárodné autorské právo
6
marketing v kultúre a umení
6
umelecká agentáž
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
náležitosti zmluvných vzťahov
6
história a dejiny kultúry
Špecifikácia:
orientácia v dejinách kultúry
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
kultúrne prostredie a aktuálne vývojové trendy
Špecifikácia:
v príslušnej oblasti kultúry/umenia, napr. v oblasti hudby, divadla, filmu, dizajnu, výtvarného umenia a pod.
6
zásady a princípy dramaturgie kultúrnych podujatí
6
právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
6
regionálne, národné, resp. medzinárodné kultúrne dohody
Špecifikácia:
orientácia v regionálnych, národných a medzinárodných kultúrnych dohodách
6
špecifiká žánrových odlišností a ich jedinečnosti v kontexte umeleckej produkcie a realizácie
6
aspekty spoločenského dopytu po kultúrnych projektoch
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s umelcami, ich manažérmi a s umeleckými agentúrami
6
kontrola plnenia dohodnutých podmienok v oblasti tuzemskej umeleckej agentáže
Špecifikácia:
s umelcami, príp. externými dodávateľmi tovarov a služieb na koordinované kultúrne podujatie
6
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych akcií
Špecifikácia:
vyhodnocovanie nákladov a rentability koordinovaného podujatia
6
tvorba, iniciovanie a riadenie kultúrnych projektov
6
reflexia aktuálneho kultúrneho diania
6
realizácia marketingových stratégií kultúrnych projektov
6
oslovovanie a získavanie umelcov a kultúrnych inštitúcií do svojho portfólia
Špecifikácia:
získavanie najvyprofilovanejších umelcov a kultúrnych inštitúcií
6
vyhľadávanie a podpora nových talentov a ich uvedenie do kultúrneho diania
6
rozvíjanie a uplatňovanie účinnej stratégie ponuky kultúrnych projektov doma a v zahraničí
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov
Špecifikácia:
v oblasti kultúry
6
zabezpečovanie a koordinácia ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov, resp. jednotlivcov
6
vyhodnocovanie predaja vstupeniek na koordinované podujatie
Špecifikácia:
priebežné sledovanie a vyhodnocovanie predaja vstupeniek na kultúrne/umelecké podujatie
6
vedenie databázy dodávateľov tovarov a služieb
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.