Rozhlasový moderátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Rozhlasový moderátor tvorivým spôsobom pripravuje a vedie rozhlasové relácie a publicistické programy, vrátane rozhovorov s vybranými osobnosťami verejného života. Sprievodným slovom, artikuláciou tém a kladením otázok respondentom sprostredkúva obsah a priebeh vysielanej relácie poslucháčom. Zodpovedá za faktickú presnosť údajov, ktoré v rámci moderátorských vstupov počas rozhlasovej relácie alebo programu vysloví.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2656 - Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
SK ISCO-08
2656002 - Rozhlasový moderátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Moderátor

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady žurnalistickej tvorby
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
7
žurnalistická etika
7
žurnalistické žánre
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
7
médiá a spoločnosť
7
rečníctvo, rétorika
7
právne predpisy v oblasti médií
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7
rozhlasová technika
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
Špecifikácia:
Ide najmä o psychológiu, sociológiu, politológiu, makroekonómiu, etiku, kulturológiu, filozofiu, právne vedy a i.
6
systém masových médií a ich fungovanie
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zásady vystupovania a práce s mikrofónom
6
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Špecifikácia:
melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
výber, spracovávanie a príprava textových podkladov a materiálov na vysielanie
Špecifikácia:
vrátane naštudovania cudzojazyčných textov, zoznamovania sa s textami na ich plynulé čítanie, dodržiavanie správnej výslovnosti
7
udržiavanie hlasovej dispozície potrebnej na moderovanie relácií a sprostredkovávanie obsahu a sledu vysielania
Špecifikácia:
práca s hlasom, vrátane práce s intenzitou a timbrom hlasu, zreteľnej artikulácie, výraznej intonácie, adekvátnej dikcie, dostatočnej elokvencie, predchádzania porúch vo výslovnosti, realizácie dychových cvičení a pod.
7
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
práca s mikrofónom
6
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
obsluha vysielacej techniky
Špecifikácia:
v rozhlase
7
príprava a vedenie rozhovorov, resp. diskusií
Špecifikácia:
výber a príprava tém, výber hostí, oboznámenie hostí s okruhmi tém, zabezpečenie ich účasti, aktívne počúvanie a kladenie otázok v priebehu rozhovoru alebo diskusie v rámci vysielania relácie, usmerňovanie a rozvíjanie rozhovoru, resp. diskusie, vyvodzovanie záverov
7
sprostredkovávanie obsahu a priebehu vysielania sprievodným slovom, artikuláciou a rozvíjaním témy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.