Dramaturg

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dramaturg vykonáva vysoko odborné umelecké, tvorivé a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobných, hudobno-dramatických diel, programov či relácií, ako aj umeleckých podujatí, napr. festivalov a prehliadok. Zostavuje návrhy dramaturgických plánov (repertoár), študijných, propagačných a vzdelávacích materiálov, vyberá diela na naštudovanie a spolupracuje s autormi, prekladateľmi a ostatnými inscenátormi pri ich realizácii. Spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi, koordinuje ich tvorbu a zaznamenanie a kontroluje ich technickú a umeleckú stránku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08
2654004 - Dramaturg
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Dramaturg

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Špecifikácia:
znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
7
dejiny umenia
7
hudobná veda
Špecifikácia:
poznatky z hudobnej histórie, teórie hudby, hudobnej kritiky
7
dramaturgia
Špecifikácia:
dramaturgické metódy, postupy
7
základy manažmentu umeleckého diela
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
teória divadla a drámy
7
dejiny divadla a filmu
7
divadelná a filmová kritika
7
literárna história
Špecifikácia:
dejiny svetovej a slovenskej literatúry
7
literárna kritika
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Špecifikácia:
prípadne hudobnej tvorby
7
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
Špecifikácia:
prípadne hudobnej tvorby
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
Špecifikácia:
prípadne v hudobnej tvorbe
7
postupy a zásady autorskej tvorby
7
teória literatúry
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie návrhov dramaturgických plánov a umeleckej koncepcie v divadlách
7
posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možností javiskového stvárnenia
Špecifikácia:
spolupráca so scenáristom pri príprave scenára
7
dramaturgické úpravy filmových, dramatických textov a libriet
7
spolupráca s autormi a inscenátormi pri realizácii umeleckých diel
Špecifikácia:
dramaturgická spolupráca so scenáristom, dramatikom, prekladateľom, libretistom
7
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Špecifikácia:
interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela
7
redakčná práca, práca s textom
Špecifikácia:
príprava širokého spektra redakčných prác a prác s textom, napr. príprava anotácie a noticky k vytváranému umeleckému dielu, korektúry, príprava grantových podkladov a pod.
7
realizácia rokovaní s autormi alebo majiteľmi autorských práv o použití umeleckých prác a diel
7
vyhľadávanie a posudzovanie umeleckých diel za účelom výberu na ich naštudovanie, resp. realizáciu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.