Režisér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Režisér vykonáva vysoko odborné umelecké a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobno-dramatických diel, programov či relácií. Spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi, koordinuje ich tvorbu a zaznamenanie a kontroluje ich technickú a umeleckú stránku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08
2654001 - Režisér
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Režisér

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
divadelné umenie
6
filmové a televízne umenie
6
scenáristika
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Špecifikácia:
dramatickej, hudobnej alebo scenáristickej predlohy
6
réžia
Špecifikácia:
režijné metódy
6
réžia dabingu
6
dramaturgia
6
teória divadla a drámy
6
hudobná réžia
6
hudobná história
6
dejiny umenia
Špecifikácia:
komplexná znalosť dejín umenia
6
literárna história
Špecifikácia:
komplexná znalosť dejín literatúry
6
základy manažmentu umeleckého diela
6
dejiny divadla a filmu
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Špecifikácia:
psychológia osobnosti, psychológia detského diváka
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6
teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
6
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
6
etika v umeleckej tvorbe
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
Špecifikácia:
prípadne hudobnej tvorby
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností javiskového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých javiskových scén s hercami
6
autorské úpravy dramatických textov a libriet
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností filmového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
6
režijné vedenie skúšok jednotlivých filmových scén s hercami
6
režijné vedenie natáčania dokumentárnych filmov
6
posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností televízneho stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
6
režijné vedenie televízneho natáčania, vrátane účasti na kamerových skúškach
6
tvorivá príprava rozhlasových programov
Špecifikácia:
vystúpení, pásiem, inscenácií, dramatických, hudobno-dramatických a slovesných diel, rozhlasových spravodajstiev, publicistických, náučných a zábavných programov
6
režijné vedenie rozhlasových programov
6
režijné vedenie hercov pri dabingu
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
Špecifikácia:
prípadne hudobného, resp. pohybového umenia
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Špecifikácia:
v divadelnom, hudobnom, pohybovom a filmovom umení a v oblasti multimédií
6
spracovávanie literárnych scenárov do podoby technických scenárov a režijných kníh
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.