Baletný sólista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Baletný sólista tvorivo interpretuje sólové časti, resp. úlohy v baletných alebo hudobno-dramatických dielach podľa predstáv tvorcu a choreografa umeleckého diela. Spolupracuje na naštudovaní umeleckého diela a podieľa sa na jeho umeleckom predvedení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Baletný umelec
Sólista baletného súboru
Sólista baletu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08
2653008 - Baletný sólista
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
historické a súčasné podoby tanečného umenia
Špecifikácia:
historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia
6
dejiny tanca
Špecifikácia:
dejiny tanca a baletu
6
teória tanca
Špecifikácia:
teória tanca a baletu
6
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby
6
divadelné umenie
Špecifikácia:
orientácia v dejinách divadla
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
baletné techniky
Špecifikácia:
primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky
6
výrazové prostriedky baletu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
6
štýlová analýza interpretovaného diela
6
sólové baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
Špecifikácia:
trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
6
individuálna príprava a naštudovanie baletných úloh
Špecifikácia:
uplatňovanie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela
6
nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
6
spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru v rámci umeleckej činnosti baletného umeleckého telesa
Špecifikácia:
umelecká spolupráca s baletným majstrom a s ďalšími členmi baletného súboru
6
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
Špecifikácia:
aplikácia výrazových prostriedkov baletu v choreografii sólových úloh
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.