Baletný majster

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Baletný majster zodpovedá za naštudovanie jednotlivých postáv umeleckého diela s interpretmi baletného umeleckého telesa so zreteľom na ich dokonalú javiskovú prezentáciu podľa predstáv tvorcu diela. Pripravuje interpreta po technickej, fyzickej a estetickej stránke v jednotlivých baletných štýloch a technikách. Dlhodobo udržiava požadovanú umeleckú úroveň predstavení repertoáru baletného umeleckého telesa. Prináša nové umelecké podnety v oblasti baletného umenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Baletný pedagóg
Repetítor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08
2653006 - Baletný majster
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
osobnostný rozvoj
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
informačná gramotnosť
E
rozhodovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
historické a súčasné podoby tanečného umenia
Špecifikácia:
historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia
7
dejiny tanca
Špecifikácia:
dejiny tanca a baletu
7
teória tanca
Špecifikácia:
teória tanca a baletu
7
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby
6
divadelné umenie
Špecifikácia:
orientácia v dejinách divadla
6
základy manažmentu umeleckého diela
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
baletné techniky
Špecifikácia:
primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky
7
baletné tréningové metódy
7
výrazové prostriedky baletu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
naštudovanie baletných úloh s interpretmi
Špecifikácia:
naštudovanie umeleckých diel podľa pokynov choreografa a režiséra
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
spolupráca s ostatnými inscenátormi na koncepcii a podobe tanečných a baletných predstavení a výbere sólistov
Špecifikácia:
vrátane hudobno-dramatického diela (opereta, muzikál, hudobné divadlo) a divadelnej inscenácie
7
posudzovanie tanečných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
Špecifikácia:
hodnotenie členov baletného súboru
7
sólové baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
Špecifikácia:
majstrovská interpretácia umeleckého diela, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
7
udržiavanie tanečnej úrovne členov baletného súboru
Špecifikácia:
trvalé udržiavanie repertoáru baletného umeleckého telesa na vysokej umeleckej úrovni a zabezpečovanie dokonalej javiskovej prezentácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.