Diskdžokej

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Diskdžokej vyberá, prehráva a uvádza reprodukované hudobné skladby, vytvára nové hudobné produkcie mixovaním hudobných a zvukových podkladov, tvorí programy a scenáre hudobných prezentácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Dídžej
Diskotekár
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
viac...
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652013 - Diskotekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nové médiá v umení
Špecifikácia:
znalosť digitálneho, elektronického umenia, súčasných audio, video a informačných technológií
5
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
DJ softvér
5
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Špecifikácia:
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
5
zvuková technika, postupy ozvučovania
5
metódy tvorby zvukových efektov
5
súčasné trendy v hudobnom umení
5
literatúra hudobného žánru
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie zvukovej skladby
5
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
5
ovládanie DJ softvéru
5
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
5
editácia zvuku
5
selekcia a prehrávanie reprodukovaných hudobných skladieb
5
vytvorenie zoznamu použitých hudobných diel pre usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.