Inštrumentálny sólista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Inštrumentálny sólista interpretuje hudobné diela určené pre sólový nástroj, resp. diela pre sólový nástroj so sprievodom orchestra. Spolupracuje s dirigentom pri naštudovaní a koncertnom uvedení sólových hudobných diel.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Sólista orchestra
Soloist
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652010 - Inštrumentálny sólista
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hudobná literatúra nástroja
Špecifikácia:
koncertantná literatúra hudobného nástroja
7
interpretačné štýly
Špecifikácia:
znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
7
teoreticko-praktické problémy interpretácie
7
teória hudby
6
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
6
notový zápis
Špecifikácia:
znalosť notového zápisu
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
hra na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
majstrovské zvládnutie hry na hudobnom nástroji
7
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
spolupráca s dirigentom pri zabezpečovaní umeleckej úrovne naštudovaného repertoáru
7
interpretácia notového zápisu
5
udržiavanie interpretačnej úrovne pri hre na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
udržiavanie vysokej interpretačnej úrovne
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.