Hudobný skladateľ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hudobný skladateľ tvorí hudobné skladby, ktoré zapisuje formou hudobnej notácie, podľa ktorej dielo predvádzajú výkonní umelci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Composer
Komponista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652006 - Hudobný skladateľ
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
P
rozhodovanie
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória hudby
7
teória literatúry
7
novodobé kompozičné techniky
7
techniky vokálnej hudby
7
hudobná história
6
elektroakustická a multimediálna hudba
6
scénická a filmová hudba
6
hudobná estetika
6
etnomuzikologické poznatky
5
poznatky z dejín jazzu a populárnej hudby
5
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
na hudobnú notáciu
5
inštrumentácia a zborová sadzba
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
hra na hudobnom nástroji
4
zosúladenie hudobných a mimohudobných aspektov scénickej a filmovej hudby
6
riešenie špeciálnych notačných úloh v počítačových programoch
5
ovládanie kompozičných techník novodobej hudby
7
ovládanie techník elektroakustickej hudby
6
uplatňovanie princípov hudobnej dramaturgie
6
ovládanie historických hudobných foriem a štýlov
7
kreatívna aplikácia znalostí hudobných nástrojov a techniky spevu pri tvorbe hudobných skladieb
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.