Šéfdirigent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Šéfdirigent vedie orchester a zodpovedá za umeleckú úroveň zvereného telesa. Tvorí repertoár a spolupracuje pri tvorbe koncertných plánov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Principal Conductor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR
8
EKR
8
ISCED
864
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652004 - Šéfdirigent
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
vedenie ľudí
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória a metodika práce s orchestrom
8
teória a technika dirigovania
8
teoreticko-praktické problémy interpretácie
7
teória a techniky hry na hudobné nástroje
7
symfonická, vokálno-inštrumentálna a operná literatúra
7
notový zápis
Špecifikácia:
čítanie partitúr
7
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
6
teória hudby
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dirigovanie orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych hudobných diel
Špecifikácia:
majstrovské zvládnutie techniky dirigovania
8
štýlová analýza interpretovaného diela
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
koordinácia kolektívneho naštudovania diel na koncertné predvedenie
7
posudzovanie interpretačných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
7
spolupráca so zbormajstrami a sólistami v rámci umeleckej činnosti orchestra
7
sluchové rozlišovanie inštrumentálnych a vokálnych interpretačných prejavov
Špecifikácia:
vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia
7
zabezpečenie umeleckého napredovania orchestra
7
formovanie umeleckého profilu orchestra
7
tvorba repertoáru a jeho uplatnenia v koncertnom pláne
7
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
7
hra na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
hra na klavíri, resp. na inom hudobnom nástroji
5
hra z partitúr
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.