Zbormajster

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zbormajster vedie spevácky zbor a zodpovedá za umeleckú úroveň zvereného telesa. Tvorí repertoár a posudzuje spevácke výkony.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Choirmaster
Umelecký vedúci zboru
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
viac...
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652001 - Zbormajster
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Spevák

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
vedenie ľudí
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
motivovanie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória a metodika práce so zborom
7
teoreticko-praktické problémy interpretácie
7
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
7
teória a techniky spevu
7
teória a technika dirigovania
7
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
6
teória hudby
6
základy manažmentu umeleckého diela
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
Špecifikácia:
vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia
7
posudzovanie speváckych výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
7
tvorba umeleckého profilu speváckeho zboru
7
tvorba repertoáru a jeho uplatnenia v koncertnom pláne
7
zabezpečenie umeleckého napredovania speváckeho zboru
7
čítanie zborových a orchestrálnych partitúr
7
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
koordinácia kolektívneho naštudovania diel na koncertné predvedenie
7
spolupráca s dirigentmi a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti speváckeho zboru
7
dirigovanie hudobných diel určených pre zbory
Špecifikácia:
majstrovské zvládnutie techniky dirigovania; dirigovanie hudobných diel na koncertoch zboru bez sprievodu orchestra (á capella)
7
hra na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
hra na klavíri
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.