Umelecký reštaurátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Umelecký reštaurátor vykonáva a riadi odborné konzervátorské a reštaurátorské úkony pri záchrane a obnove výtvarných diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov a archívnych dokumentov, vrátane kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov múzeí a galérií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08
2651001 - Umelecký reštaurátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista reštaurátor

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
osobnostný rozvoj
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
umelecký talent
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelecká maľba
7
umelecké sochárstvo
7
výtvarné techniky
7
dejiny umenia
Špecifikácia:
teória a dejiny umenia a umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva
7
technológie a materiály v reštaurátorstve
7
zásady a postupy reštaurátorských prác
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
6
princípy a zásady fotografovania
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technologické postupy výroby, zhotovovania a opráv materiálov podľa zamerania reštaurátorskej činnosti
Špecifikácia:
výtvarné umenie, drevo, kameň, koža, textílie, film a pod.
7
etické princípy reštaurovania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza sochárskych výtvarných diel z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
Špecifikácia:
sochárskych, maliarskych diel
7
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu maliarskych prác umeleckého remesla
7
spracovanie reštaurátorských správ, vrátane dokumentácie a interpretácie dosiahnutých výsledkov
7
reštaurovanie výtvarných diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov, archívnych dokumentov a výtvarných súčastí architektúry podľa špecializácie
7
spolupráca s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti
6
zhotovovanie kópií umeleckých diel
7
fotografovanie a zhotovovanie technickej a dokumentačnej fotografie v ateliéri, v interiéri i v exteriéri
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o zápise do zoznamu členov Komory reštaurátorov podľa zákona č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.