Komentátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Komentátor realizuje autorskú a redaktorskú činnosť v tvorbe komentárov. Analyzuje a hodnotí aktuálne udalosti a javy odohrávajúce sa v spoločnosti a verejne ich prezentuje v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, resp. v internetových periodických tituloch.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08
2642009 - Komentátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
7
systém masových médií a ich fungovanie
7
médiá a spoločnosť
7
zásady žurnalistickej tvorby
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
žurnalistická etika
7
právne predpisy v oblasti médií
Špecifikácia:
vrátane predpisov upravujúcich ochranu osobnosti v médiách
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
Špecifikácia:
najmä jazykoveda, sociológia, politológia, makroekonómia, etika, právne vedy, psychológia a i.
6
rečníctvo, rétorika
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
Špecifikácia:
uplatňovanie analytického a syntetického subjektívneho prístupu pri tvorbe komentárov
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
práca s mikrofónom
6
reflektovanie a komentovanie spoločensko-politického diania v príslušnej oblasti
Špecifikácia:
resp. komentovanie priamych športových prenosov v prípade športového komentátora
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.