Scenárista  

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Scenárista píše originálne a adaptované scenáre filmov, audiovizuálnych a multimediálnych diel, rôznych televíznych žánrov, divadelných alebo rozhlasových hier.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08
2641002 - Scenárista
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Spisovateľ (textár)

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
tvorivosť (kreativita)
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
literatúra
6
dejiny divadla a filmu
6
teória divadla a drámy
6
scenáristika
6
postupy textovej prípravy audiovizuálnej tvorby
6
základy manažmentu umeleckého diela
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6
etika v umeleckej tvorbe
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie expertíz k scenáristickým prácam alebo literárnym predlohám
6
individuálny autorský rukopis a štýl
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
6
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
6
ovládanie kontextu svojej vlastnej tvorby z hľadiska súčasných tendencií a trendov v dramatickej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6
navrhovanie opatrení na ďalšie profesijné uplatnenie, odborný rast a vzdelávanie scenáristov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.