Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve realizuje základný alebo aplikovaný výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, dejín knižnej kultúry, retrospektívnej bibliografie a v oblasti rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Koordinuje knižničné činnosti a spracúva koncepčné a strategické materiály na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Usmerňuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické a informačné činnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Metodik knižnice
Metodik odborných knihovníckych činností
Výskumný pracovník knižnice
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08
2622002 - Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista knihovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
7
knihovnícke a informačné služby
7
zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
Špecifikácia:
vrátane sprístupňovania tradičných a špeciálnych typov dokumentov
7
projektový manažment
Špecifikácia:
základy projektového manažmentu
6
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
7
dokumenty, smernice a odporúčania medzinárodných knihovníckych organizácií
Špecifikácia:
IFLA, EBLIDA a pod.
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
7
princípy automatizácie knižnično-informačných činností
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Špecifikácia:
interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.
7
metódy a postupy výskumnej činnosti
Špecifikácia:
v knihovníctve
7
dejiny knižnej kultúry, dejiny knižníc
7
zásady práce s rukopismi, starými a vzácnymi tlačami, historickými dokumentmi a historickými knižničnými fondmi
7
metódy analýzy štatistického vyhodnocovania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
vypracovávanie koncepčných a rozvojových materiálov, projektov a vývojových prác
Špecifikácia:
v oblasti knihovníctva
7
plánovanie a riadenie projektov
Špecifikácia:
v oblasti knihovníctva
7
usmerňovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností
7
riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva
Špecifikácia:
vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného dosahu
7
navrhovanie účinných opatrení na skvalitnenie a optimalizáciu knižničného systému
7
spracovávanie metodík, pracovných postupov, interných predpisov
Špecifikácia:
v oblasti knihovníctva
7
plánovanie a rozvoj automatizovaných knižnično-informačných systémov
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
implementácia národných a medzinárodných štandardov v knižnično-informačnej oblasti
7
realizácia výskumu dejín knižnej kultúry
7
realizácia výskumu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a vypracovanie metodiky ich odborného spracovania
7
tvorba a aplikácia metód a postupov výskumnej činnosti
Špecifikácia:
v oblasti knihovníctva
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci knižničných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.