Knihovník špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Knihovník špecialista komplexne zabezpečuje a koordinuje náročné špecializované knižnično-informačné činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižnično-informačných fondov, revízie a preventívnej ochrany dokumentov, poskytovania špecializovaných knižničných služieb a zabezpečovania ďalšej vysoko špecializovanej agendy knižnice. Spracováva koncepcie, plány, programy, metodiky a pracovné postupy, analytické a rozvojové materiály v oblastiach svojej špecializácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Knihovník špecialista – lektor informačného vzdelávania
Knihovník špecialista akvizitér
Knihovník špecialista katalogizátor
Knihovník špecialista na digitalizáciu dokumentov
Knihovník špecialista na elektronické informačné zdroje
Knihovník špecialista na evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti
Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou
Knihovník špecialista na služby používateľom so špecifickými potrebami
Knihovník špecialista na špeciálne typy dokumentov
Knihovník špecialista správca knižničných fondov
Knihovník špecialista v knižnično-informačných službách
Systémový knihovník
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08
2622001 - Knihovník špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista knihovníctva

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
knihovnícke a informačné služby
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
4
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
4
princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
7
právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
7
normy, štandardy a metódy spracovania a katalogizácie informačných zdrojov
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
7
informačná architektúra, princípy tvorby webových sídiel, komunikácie v elektronickom prostredí
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Špecifikácia:
interné a externé - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
7
metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
7
zásady a postupy pri práci so špeciálnymi dokumentmi
Špecifikácia:
napr. rukopisy, staré a vzácne tlače
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Špecifikácia:
v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe
7
odborné a metodické zabezpečovanie špecializovaných knižnično-informačných činností
7
poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
7
poskytovanie medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb
6
analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
7
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
Špecifikácia:
vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov
Špecifikácia:
s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov
7
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
Špecifikácia:
napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov
7
implementácia akvizičnej politiky knižnice a koncepcie rozvoja knižnično-informačného fondu do praxe
7
stanovenie a uplatňovanie kritérií na výber, nákup a zaobchádzanie s dokumentmi
Špecifikácia:
aplikácia kritérií pri zriaďovaní, budovaní, organizácii a správe fondov alebo zbierky dokumentov akejkoľvek povahy
7
zavádzanie moderných postupov v oblasti uchovávania a ochrany knižničných fondov
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
Špecifikácia:
aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov
7
zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe
7
plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov knižnice
7
usporiadanie a štrukturovanie dát spojených s popisom dokumentov
Špecifikácia:
vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup k dátam, dokumentom a referenciám (odkazom)
7
navrhovanie nových postupov a činností zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti
7
zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
Špecifikácia:
plánovanie a realizácia odborných knižnično-informačných činností zameraných na prácu s deťmi a mládežou, zabezpečovanie knižnično-informačných služieb používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne a iné znevýhodnenie) a pod.
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
7
zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.