Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii vykonáva odbornú evidenciu zbierkových predmetov v správe múzea, galérie. Zabezpečuje vykonávanie ostatných evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov v súlade s právnymi predpismi. Podieľa sa na vytváraní centrálnych databáz a metodiky odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08
2621005 - Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
muzeológia
Špecifikácia:
základy muzeológie
6
muzeografia
Špecifikácia:
základy muzeografie
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
6
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Špecifikácia:
zásady odbornej evidencie zbierkových predmetov
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
6
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Špecifikácia:
Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie
6
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
6
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
Špecifikácia:
participácia na vytváraní metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
6
vytváranie centrálnych databáz zbierkových predmetov
6
vykonávanie evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
6
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.