Odborný administratívny asistent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný administratívny asistent organizačne zabezpečuje a koordinuje činnosti pri zabezpečovaní riadenia vnútorného chodu zamestnávateľa. Administratívne spracováva písomnosti, registratúrne záznamy, analytické materiály, stanoviská, pripomienky, zabezpečuje externé služby spojené s prekladom cudzojazyčnej písomnej korešpondencie. Organizačne zabezpečuje prípravu materiálov a priebeh porád a ostatné činnosti spojené s administratívnym vedením príslušného úseku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Asistent
Asistent riaditeľa/Asistent manažéra
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3343 - Odborní administratívni asistenti
SK ISCO-08
3343000 - Odborný administratívny asistent
Príslušnosť k povolaniu
Odborný administratívny asistent

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
4
počítačové spracovanie textov a tabuliek
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
ekonomické ukazovatele
4
ekonomika podnikateľského subjektu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kompletizácia dokladov a materiálov na zabezpečené akcie (napr. semináre, konferencie a pod.)
4
plánovanie harmonogramu nadriadeného zamestnanca
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
4
organizačná a finančná príprava spoločenských, obchodných, vzdelávacích akcií a pod.
4
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
4
príprava a organizovanie konferencií a seminárov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.