Supervízor zákazníckeho centra

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Supervízor zákazníckeho centra

Supervízor zákazníckeho centra riadi a zodpovedá za proces poskytovania služieb zákazníkom v požadovanom rozsahu a kvalite. Spolupracuje so zákazníkmi pri implementácii obchodných požiadaviek a zostavuje dodacie termíny. Riadi tím operátorov zákazníckeho centra s cieľom zaručenia efektívneho poskytovania služieb zákazníkom.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Hlavný konzultant služieb
Supervízor call centra
Vedúci tímu pracovníkov zákazníckeho centra
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3341 - Supervízori v administratíve
SK ISCO-08 3341004 - Supervízor zákazníckeho centra
Divízia SK NACE Rev. 2 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Supervízor v administratíve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov, metódy a postupy výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania, postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu a pod.
 • stupeň EKR 6 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 6 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 6 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 6 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 4 telekomunikačná technika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 koordinácia činnosti pracovníkov zákazníckeho centra
  Špecifikácia:
  Stanovovanie plánov práce, pracovných postupov a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca na tvorbe a vývoji komunikačných programov a programov na sledovanie vybavovania objednávok
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri nábore nových pracovníkov tímu zákazníckeho centra
 • stupeň EKR 6 školenie pracovníkov zákazníckeho centra
 • stupeň EKR 6 monitoring a kontrola vybavovania objednávok zákazníkov
 • stupeň EKR 6 práca s databázovým systémom
  Špecifikácia:
  Evidencia údajov o zákazníkoch, reklamáciách, nezrovnalostiach a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca s ďalšími oddeleniami v záujme riešenia problémov v oblasti zákazníckeho centra
  Špecifikácia:
  Napr. predaja, distribučnej siete/logistiky.
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informácií zákazníkom v pôsobnosti zákazníckeho servisu
  Špecifikácia:
  Napr. o stave spracovania objednávok, o faktúrach, dostupnosti tovaru, cenách a rôznych informačných požiadavkách a pod.
 • stupeň EKR 6 odporúčanie doplnkových alebo alternatívnych výrobkov a služieb zákazníkom
 • stupeň EKR 6 tvorba reportov súvisiacich s činnosťou zákazníckeho servisu
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informačného a konzultačného servisu pracovníkom zákazníckeho centra
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri riešení sporných reklamácií a sťažností zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.). Poradenstvo v oblasti preberanie, evidencie a spracovávanie objednávok od zákazníkov. Poradenstvo v oblasti spracovávania ponúk produktov a služieb a pri vypracovávaní zmlúv klientov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie