Supervízor zákazníckeho centra

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Supervízor zákazníckeho centra riadi a zodpovedá za proces poskytovania služieb zákazníkom v požadovanom rozsahu a kvalite. Spolupracuje so zákazníkmi pri implementácii obchodných požiadaviek a zostavuje dodacie termíny. Riadi tím operátorov zákazníckeho centra s cieľom zaručenia efektívneho poskytovania služieb zákazníkom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Hlavný konzultant služieb
Supervízor call centra
Vedúci tímu pracovníkov zákazníckeho centra
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3341 - Supervízori v administratíve
SK ISCO-08
3341004 - Supervízor zákazníckeho centra
Divízia SK NACE Rev. 2
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Supervízor v administratíve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov, metódy a postupy výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania, postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu a pod.
6
stanovy a základné organizačné normy organizácie
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
postupy a metódy vedenia porád
6
spôsoby a metódy komunikácie
6
obchodné vyjednávanie
6
trh, jeho subjekty a ich správanie
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
zásady správneho telefonovania
4
telekomunikačná technika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia činnosti pracovníkov zákazníckeho centra
Špecifikácia:
Stanovovanie plánov práce, pracovných postupov a pod.
6
spolupráca na tvorbe a vývoji komunikačných programov a programov na sledovanie vybavovania objednávok
6
spolupráca pri nábore nových pracovníkov tímu zákazníckeho centra
6
školenie pracovníkov zákazníckeho centra
6
monitoring a kontrola vybavovania objednávok zákazníkov
6
práca s databázovým systémom
Špecifikácia:
Evidencia údajov o zákazníkoch, reklamáciách, nezrovnalostiach a pod.
6
spolupráca s ďalšími oddeleniami v záujme riešenia problémov v oblasti zákazníckeho centra
Špecifikácia:
Napr. predaja, distribučnej siete/logistiky.
6
poskytovanie informácií zákazníkom v pôsobnosti zákazníckeho servisu
Špecifikácia:
Napr. o stave spracovania objednávok, o faktúrach, dostupnosti tovaru, cenách a rôznych informačných požiadavkách a pod.
6
odporúčanie doplnkových alebo alternatívnych výrobkov a služieb zákazníkom
6
tvorba reportov súvisiacich s činnosťou zákazníckeho servisu
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu pracovníkom zákazníckeho centra
Špecifikácia:
Spolupráca pri riešení sporných reklamácií a sťažností zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pod.). Poradenstvo v oblasti preberanie, evidencie a spracovávanie objednávok od zákazníkov. Poradenstvo v oblasti spracovávania ponúk produktov a služieb a pri vypracovávaní zmlúv klientov.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.