Supervízor administratívnych pracovníkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Supervízor administratívnych pracovníkov riadi zabezpečovanie servisu v oblasti administratívy organizácie, agendy, spracovania stanovísk a reportov. Zaisťuje efektívnu organizáciu, administratívnu podporu a kontroluje zrealizované práce tímu administratívnych pracovníkov v súlade s politikou organizácie, normami a platnými legislatívnymi predpismi. Vyhodnocuje existujúce a navrhované administratívne alebo prevádzkové zásady, postupy a techniky v záujme optimalizácie procesov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Tím líder administratívnych pracovníkov
Vedúci tímu administratívnych pracovníkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
3341 - Supervízori v administratíve
SK ISCO-08
3341001 - Supervízor administratívnych pracovníkov
Príslušnosť k povolaniu
Supervízor v administratíve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
počítačové spracovanie textov a tabuliek
6
pravidlá a postupy skartácie
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
6
personálny manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov, metódy a postupy výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania, postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu a pod.
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
postupy a metódy vedenia porád
6
spôsoby a metódy komunikácie
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
6
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
6
postupy evidencie a archivácie
6
hospodárska korešpondencia
6
inventarizácia
Špecifikácia:
Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
6
manažment pre stredných manažérov
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
ekonomika podnikateľského subjektu
5
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
5
matematické a štatistické metódy
6
systémy a štandardy kvality ISO
6
postupy a metódy supervízie
6
postupy vytvárania harmonogramu prác
6
postupy plánovania a kapacitnej bilancie z hľadiska ľudských zdrojov, výkonnosti, materiálneho zabezpečenia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia činnosti tímu administratívnych pracovníkov
Špecifikácia:
Stanovovanie plánov práce, pracovných postupov a pod.
6
spolupráca pri nábore nových administratívnych pracovníkov do tímu
6
školenie tímu administratívnych pracovníkov
6
spolupráca na tvorbe a inovácii administratívnych alebo prevádzkových interných noriem, zásad, postupov a techník
Špecifikácia:
Vrátane vyhodnocovania existujúcich a navrhovaných administratívnych, prevádzkových zásad, postupov a techník.
6
monitoring, kontrola a vyhodnocovanie realizovaných prác administratívnych pracovníkov
Špecifikácia:
Dohľad nad plnením úloh a dodržiavania časového harmonogramu v súlade s politikou organizácie, internými normami a platnými právnymi predpismi.
6
práca s databázovým systémom
6
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
6
zabezpečovanie komplexného servisu v oblasti administratívy v organizácii
6
spracovávanie výstupov a reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite
Špecifikácia:
Analýza a vypracovávanie súhrnných analytických a štatistických materiálov.
6
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
uplatňovanie noriem kvality
6
vedenie príslušnej evidencie
6
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
6
koordinácia činností súvisiacich so zabezpečovaním firemných podujatí
Špecifikácia:
Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu tímu administratívnych pracovníkov
6
riešenie sporov a problémových situácií
6
vyhodnocovanie výkonnosti a produktivity pracovníkov
6
návrh optimalizácie pracovných postupov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.