Pracovník podateľne

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník podateľne

Pracovník podateľne zabezpečuje prijímanie, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok a balíkov u zamestnávateľa. Obsluhuje pobočkové telefónne ústredne, telefaxy. Vedie evidenciu podľa stanovených postupov a vnútorných predpisov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Pracovník spisovne
Referent podateľne
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4415 - Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
SK ISCO-08 4415003 - Pracovník podateľne
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 3 styk s verejnosťou
 • stupeň EKR 3 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 3 spisová služba
 • stupeň EKR 3 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 3 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 3 metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
 • stupeň EKR 3 zasielateľstvo
 • stupeň EKR 3 postupy obsluhy telefónnej ústredne
 • stupeň EKR 3 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí a pod.
 • stupeň EKR 3 vypravovanie a prijímanie písomností v spisovni podľa stanovených postupov a inštrukcií
 • stupeň EKR 3 podávanie a výber listových zásielok a balíkov na poštách
 • stupeň EKR 3 príjem, triedenie, otváranie, označovanie a prideľovanie doručených zásielok
 • stupeň EKR 3 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
 • stupeň EKR 3 vybavovanie telefonických hovorov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie