Pracovník správy registratúry

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník správy registratúry

Pracovník správy registratúry prijíma, zoraďuje a sprístupňuje registratúrne záznamy a archívy písomností/dokumentov v registratúrnom stredisku a archíve. Zapožičiava uložené písomnosti/dokumenty, vedie registratúrny denník a vyraďuje neaktuálne dokumenty.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Archivár
Správca registratúry
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 4415 - Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
SK ISCO-08 4415001 - Pracovník správy registratúry
Divízia SK NACE Rev. 2 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spisová služba
  Špecifikácia:
  Spravovanie a obeh dokumentov v organizácii, zabezpečovanie evidencie údajov o dokumentoch v elektronickej podobe, vrátane sledovania ich pohybu.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy vedenia a spracovávania registrov
 • stupeň EKR 4 princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
 • stupeň EKR 4 archívna teória a prax
 • stupeň EKR 4 knihovnícke a informačné služby
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
 • stupeň EKR 4 pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vypracovanie registratúrneho plánu
 • stupeň EKR 4 vedenie registratúrneho denníka v zmysle interných noriem
 • stupeň EKR 4 participácia na tvorbe interných archívnych smerníc
 • stupeň EKR 4 triedenie a evidencia dokumentov/písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu
 • stupeň EKR 4 vyraďovanie, skartácia neaktuálnych dokumentov/záznamov v zmysle platnej legislatívy a interných noriem
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie súvisiacej s registratúrou a archiváciou dokumentov
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o archivované dokumenty/písomnosti/záznamy v registratúrnom stredisku/archíve
 • stupeň EKR 4 ochrana dát v spisovni (práca s utajovanými skutočnosťami)
  Špecifikácia:
  Práca s utajovanými skutočnosťami.
 • stupeň EKR 4 vykonávanie skartačného riadenia
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
 • stupeň EKR 4 vypravovanie a prijímanie písomností v spisovni podľa stanovených postupov a inštrukcií
 • stupeň EKR 4 spisová kontrola archivovaných dokumentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie