Pracovník reprografie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník reprografie vykonáva reprografické, skenovacie, ofsetové práce a práce súvisiace s kopírovaním textových dokumentov, technickej dokumentácie, výkresov a tlačív. Realizuje jednoduché počítačové spracovanie tlače a úpravy jej formátov. Zodpovedá za kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolu a bežnú údržbu obsluhovaných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Administratívny pracovník v oblasti reprografie
Ofsetovač
Pracovník copycentra
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4415 - Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
SK ISCO-08
4415002 - Pracovník reprografie
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy reprografických zariadení
3
typografické pravidlá úpravy textov
Špecifikácia:
Úprava obrazu/textu a zalamovanie.
3
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
3
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
3
technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
3
funkcionalita a postupy údržby tlačiarenských strojov
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
3
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
3
metódy a postupy počítačovej sadzby
3
metódy a postupy retuše
3
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie (postup pri uskladňovaní, prípadne zneškodňovaní zvyškov farieb a ďalších materiálov používaných v reprografickej výrobe).
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha maloformátových tlačiacich a rozmnožovacích strojov
Špecifikácia:
Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
3
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
3
kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
Špecifikácia:
Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
3
prijímanie dát/dátových súborov a ich spracovanie do tlačovej formy
Špecifikácia:
Vyradenie strán podľa konkrétneho technologického postupu výroby tlačovej formy.
3
úpravy digitálnych obrazových záznamov
Špecifikácia:
Zmena kontrastu, jasu, farebná korekcia, retuš, digitálna montáž, iné obrazové úpravy. Príprava obrazu na ďalšie spracovanie tlačou alebo na digitálnom minilabe. Digitálne záznamy: negatívy, diapozitívy a fotografie z čiernobieleho a farebného negatívneho a inverzného filmu na automatických a poloautomatických linkách.
3
výstupná kontrola kvality tlačovej formy tlačovín
3
príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
Špecifikácia:
Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sieťotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
3
príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
3
obsluha fotomechanického a elektronického zariadenia
Špecifikácia:
Stroje: skenery, kamery, zväčšovacie, kopírovacie prístroje.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.