Prepisovačka

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prepisovačka

Prepisovačka prepisuje a upravuje texty z predlôh, rukopisov, zvukových záznamov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4414 - Prepisovači
SK ISCO-08 4414000 - Prepisovač
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 3 stenografia
 • stupeň EKR 3 postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
 • stupeň EKR 3 štylistika
 • stupeň EKR 3 hospodárska korešpondencia
 • stupeň EKR 3 pravidlá gramatiky a pravopisu
 • stupeň EKR 3 pravidlá písania a úpravy písomností
  Špecifikácia:
  Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov a rôznych počítačových úprav textov
 • stupeň EKR 3 prepisovanie textov podľa predlôh a pokynov
 • stupeň EKR 3 korektúra prepísaného textu
  Špecifikácia:
  Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu prepísaného slovenského textu, rukopisu, zvukového záznamu a pod.
 • stupeň EKR 3 prepisovanie a úprava slovenských, alebo cudzojazyčných textov
  Špecifikácia:
  Úprava formálnej stránky textov.
 • stupeň EKR 3 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
  Špecifikácia:
  Napr. tlačiareň, diktafón, kopírovací stroj, skener a pod.
 • stupeň EKR 3 písanie podľa diktátu a zvukových záznamov (diktafón)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie