Informátor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Informátor

Informátor prijíma, ohlasuje a zabezpečuje osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi. Podáva návštevníkom základné informácie o činnosti organizácie, vedie dokumentáciu o návštevách. Obsluhuje jednoduché zariadenia kancelárskej techniky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Informant
Obsluha recepcie
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4225 - Informátori
SK ISCO-08 4225000 - Informátor
Príslušnosť k povolaniu Informátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 3 recepčná činnosť
 • stupeň EKR 3 postupy obsluhy telefónnej ústredne
 • stupeň EKR 3 práca s textovým editorom, zvládanie administratívy pomocou počítača
 • stupeň EKR 3 práca s internetom
 • stupeň EKR 3 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 poskytovanie informácií a osobných služieb (nosenie kufrov, parkovanie motorového vozidla) hosťom
 • stupeň EKR 3 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
 • stupeň EKR 3 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 3 informácie o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov a vybavovanie krátkych odkazov
 • stupeň EKR 3 prijímanie a ohlasovanie návštev
 • stupeň EKR 3 vedenie knihy návštev
 • stupeň EKR 3 vybavovanie telefonických hovorov
 • stupeň EKR 3 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie