Stenotypistka, zapisovateľka

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stenotypistka, zapisovateľka

Stenotypistka, zapisovateľka ovláda a používa rýchlopis (metódu zapisovania súvislých jazykových prejavov zjednodušeným písmom na veľmi rýchly, ľahší a úspornejší zápis informácií) a svoj záznam prepisuje na počítači alebo písacom stroji do normalizovanej podoby obchodných alebo úradných písomností.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Pisárka
Typist
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4131 - Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov
SK ISCO-08 4131001 - Stenotypista, zapisovateľ
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štylistika
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
 • stupeň EKR 4 stenografia
 • stupeň EKR 4 hospodárska korešpondencia
 • stupeň EKR 4 pravidlá gramatiky a pravopisu
 • stupeň EKR 4 pravidlá písania a úpravy písomností
  Špecifikácia:
  Pravidlá písania a úpravy písomností (interpunkčné znamienka; skratky; značky; písanie číslic, čísel a čísloviek; úprava číselných zostáv; úprava textového stĺpca písomností; členenie textu; zvýrazňovanie dôležitých častí textu a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zapisovanie priebehu porád a rokovaní
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie zapísaných záznamov
 • stupeň EKR 4 korektúra zapísaného textu
  Špecifikácia:
  Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu zapísaného textu.
 • stupeň EKR 4 spracovanie písomností podľa diktátu s využitím textových editorov
 • stupeň EKR 4 používanie stenografie (rýchlopisu)
 • stupeň EKR 4 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
  Špecifikácia:
  Napr. tlačiareň, diktafón, kopírovací stroj, skener a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie